نام و نام خانوادگی :*
نام پدر :*
کد ملی :*
شماره شناسنامه :*
نام اداره متبوع :*
1- کدام مورد درخصوص تعریف بهداشت حرفه ای کاملتر است ؟* الف- علمی است که با شناسایی عوامل زیان آور محیط کار در ارتباط است
ب- علمی است که با شناسایی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در ارتباط است
ج- علمی است که با شناسایی و ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار در ارتباط است
د- همه موارد
2- اهداف بهداشت حرفه ای شامل کدام مورد است ؟* الف- پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار
ب- حفاظت و ارتقاء هر چه بیشتر سلامت جسمی ، روانی شاغلین
ج- لزوم معاینات پیش از استخدام و ادواری
د- همه موارد فوق
3- تعریف بیماریهای شغلی ؟* الف- گروهی از بیماریها که به علت کار بوجود آمده است
ب- عامل مولد آنها در محیط کار است
ج- الف و ب
د- هیچکدام
4- عوامل زیان آور محیط کار به چند دسته تقسیم می شوند ؟ ( کاملترین جواب )* الف- فیزیکی – شیمیایی – مکانیکی
ب- بیولوژیکی – روانی – فیزیکی
ج- فیزیکی – شیمیایی – مکانیکی – بیولوژیکی – روانی
د- همه موارد فوق
5- کدام گزینه صحیح است ؟* الف- بیماریهای شغلی بیشتر از بیماریهای غیر شغلی وجود دارند
ب- بیماریهای شغلی کمتر از بیماریهای غیر شغلی وجود دارند
6- اصول پیشگیری در محیط کار شامل :* الف-جایگزینی
ب- جدا سازی
ج- محصور کردن
د- همه موارد فوق
7- اهمیت حوادث ناشی از کار به چه دلیل است ؟* الف - شخص کارگر و خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد
ب- باعث از کار افتادگی و تزلزل در وضع اجتماعی می شود
ج – هزینه بر است
د- همه موارد فوق
8- کدام یک از علل مستقیم دخیل در حوادث ناشی از کار می باشد ؟* الف- سرعت غیر مجاز
ب- تجهیزات ناقص
ج – طراحی نامناسب محیط کار
د- الف و ب
9 - این تعریف با کدام یک از گزینه های ذیل همخوانی دارد ؟ “عدم استفاده از مواد بیماریزا و جایگزینی آن با مورد غیر بیماریزا و یا با قدرت بیماریزای کمتر “* الف- جداسازی
ب- جایگزینی
ج – محصور کردن
د- هیچکدام
10 - نور – حرارت – فشار – سر و صدا – ارتعاش و ... جزء کدام یک از عوامل بیماریزا می باشد ؟* الف- شیمایی
ب- فیزیکی
ج – بیولوژیکی
د- روانی
چنانچه نظر ، انتقاد یا پیشنهادی دارید، بفرمایید:
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ