دانشگاه ها و مراكز علمي ايران :

 

ردیف

نام دانشگاه

آدرس وب

1

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir/

2

دانشگاه تربيت مدرس

http://www.modares.ac.ir/

3

دانشگاه شهيد بهشتي دانشگاه صنعتي شريف

http://www.sharif.ac.ir/

4

دانشگـاه اصفهـان

http://www.ui.ac.ir/

5

دانشگاه صنعتی اميرکـبـيـر

http://www.aku.ac.ir/

6

دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.azad.ac.ir/

7

 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

http://www.kntu.ac.ir/

8

دانشگاه علم و صنعت ايران

http://www.iust.ac.ir/

9

دانشگاه فردوسی مشهد

http://www.um.ac.ir/

10

دانشگاه صنعتی اصفهان

http://www.iut.ac.ir/

11

دانشگاه بو علی سينا

http://www.basu.ac.ir/

12

دانشگاه صنعت نفت

http://www.put.ac.ir/

13

دانشگاه شاهـرود

http://www.shahrood.ac.ir/

14

دانشگاه‌اروميه

http://www.urmia.ac.ir/

15

دانشگاه الزهرا

http://www.azzahra.ac.ir/

16

دانشگاه شيـراز

http://www.shirazu.ac.ir/

17

دانشگاه تبريز

http://www.tabrizu.ac.ir/

18

دانشگاه آزاد اسلامی

http://www.iau.ac.ir/

19

دانشگاه پيام نور

http://www.pnu.ac.ir/

20

جهاد دانشگاهی «معاونت آموزشی»

http://education.acecr.ac.ir/

21

دانشگـاه علوم پزشکی تهــران

http://www.tums.ac.ir/

22

دانشگاه علوم پزشکی تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir/

23

دانشگاه علوم پزشکی اهـواز

http://www.aums.ac.ir/

24

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

25

دانشگاه علوم پزشکی شيراز

http://www.sums.ac.ir/

26

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir/

27

دانشگاه علوم پزشکی گيلان

http://www.gums.ac.ir/

28

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir/

29

مرکز ملی افيانوس شناسی

http://www.incoir.org/

30

مرکز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات

http://www.ipm.ac.ir/

31

مرکز سرطان شناسی

http://cancer-institute.ac.ir/

32

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

http://www.irost.org/

33

مؤسسه پليمر ايران

http://www.iranpolymerinstitute.org/

34

وزارت عـلـوم  تحقيقات وفنآوري

http://www.mche.or.ir/

35

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

http://www.nodet.net/

36

پژوهشگاه صنعت نفت

http://www.ripi.ir/

37

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

http://www.persianacademy.ir/

38

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران

http://www.nli.ir/

39

اسناد و مجلات ملي ايران

http://www.irandoc.ac.ir/

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ