وضعيت

سهم كارمند

سهم بيمه گزار

سهم دولت

اصلي و تبعي يك

تبعي دو

تبعي سه

شاغل

دو درصد حقوق و مزاياي مستمر

440000 ريال

537778 ريال

2 درصد حقوق و مزاياي مستمر

3 درصد حقوق و مزاياي مستمر

بازنشسته و موظفين

يك و هفت دهم درصد حقوق و مزايا

440000 ريال

537778 ريال

2 درصد حقوق و مزايا

3/3 درصد حقوق و مزايا

 

2-    كليه مشمولين صندوق بيمه كاركنان دولت ، در صورت تقاضاي مرخصي بدون حقوق مي توانند با پرداخت 1555776 ريال ماهيانه  ، پوشش بيمه خود را در قالب صندوق كاركنان دولت ادامه دهند . در غير اين صورت تحويل دفترچه هاي بيمه سلامت خانوار از شروع مرخصي ضروري است .

ريال ماهيانه 1555776 = % 7 * 2*1111690

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-28 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ