واحد ستاد گسترش

مدیریت تامین نیرو ، امکانات و گسترش شبکه 

 

 

               واحد ستاد هماهنگي گسترش شبكه از جمله واحدهاي ستادي مركز بهداشت هر شهرستان است كه با ابزارهاي مديريتي ارتباط نزديك داشته و وظایفي از قبيل پيگيري و تامين نيروي انساني مورد نياز و تجهيزات اساسي متناسب با گسترش شبكه ،  وسعت و جمعيت منطقه را به عهده داشته و با برنامه ريزي صحيح و مناسب مي بايستي بهره وري مناسبي با حداقل امكان مادي و انساني داشته باشد همچنين نظارت و كنترل و سرپرستي توسعه واحدهاي بهداشتي درماني و نظارت بر كار كاركنان و هماهنگ كردن آنها و انجام اقدامات لازم در خصوص تامين نيازهاي پرسنلي كاركنان و ساير امور جاري از جمله وظائف اين واحد مي باشد . اين واحد از ابتداي شروع فعاليت مركز بهداشت فعال بوده و از اركان اصلي مركز بهداشت است .

 

  شرح وظایف :

 

1-   تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه .

2-   بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش و يا تبديل واحدها .

3-   بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن .

4-   نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي واحد هاي بهداشتي .

5-  تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه. 

6-  مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي اعزام مي شوند.

7-  مشاركت و پيگيري پروژه هاي جديد مربوط به سيستم خدمات .

8-  بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه و پيگيري تامين آنها .

9-  توزيع و اعزام نيروهاي مستعد خدمت و پيام آوران بهداشت سهميه مركز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان .

10- گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب.

11- هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه .

12- همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي .

13- نظارت بر آموزش كادر كمكي مورد نياز مركز بهداشت .

14- انجام ساير دستورات مربوط به خدمات بهداشتي منطقه .

15- تدوين و پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزش و آموزش حين خدمت براي كاركنان بهداشتي و مشاركت در اجراي آنها.

 

طرحهاي درحال اجرا :

 

-  طرح پزشك خانواده

IHNS -

-  برنامه ثبت موارد فوت  پرسنل واحد:
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
غلامعلی ارسلانی
کارشناس بهداشت عمومی
مسئول واحد
2
مرتضی اکبری
کارشناس بهداشت عمومی
کارشناس آموزش بهورزی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ