دستور العمل های کارگزینی

 

لینک های مفید :

o  سامانه معاونت توسعه مدیریت و منابع

o        فرآیند نقل و انتقالات

o        ارزشیابی کارکنان(pdf)

o        مجموعه مقررات امور بازنشستگی کارکنان دولت(ppt)

 

 

برای ورود به خدمت رسمی شرایط زیر لازم است :

 

الف – حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام .

ب – تابعیت ایران .

پ- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی درصورت مشمول بودن .

ت – نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر .

ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن باستعمال افیون .

ج – حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی.

چ – داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می شود .

 

دستور العمل نحوه استفاده از ماموریت آموزشی:

1.    جمع مدت زمان استفاده از ماموریتهای آموزشی برای طی دوره های آموزشی اعم از بلند مدت , کوتاه مدت و یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور در طول خدمت مستخدم نبایستی از 21 ماه تجاوز نماید .

تبصره : در موارد ضروری و استثنایی این مدت بنا به پیشنهاد  وزارت خانه ذیربط و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور تا 36 ماه قابل افزایش است .

2.    استفاده از ماموریت آموزشی به دو صورت تمام وقت و بنا به تشخیص و نیاز دستگاه محل خدمت مستخدم پاره وقت ( کار و آموزش ) امکان پذیر است در حالت اخیر ( کار و آموزش ) ملاک محاسبه مدت ماموریت آموزشی به منظور رعایت حداکثر پیش بینی شده در ماده 1 عبارت خواهد بود از خارج قسمت تعداد ساعات آموزش در هفته تقسیم بر 44 ( ساعت کار هفتگی ) ضربدر طول دوره آموزشی ( زمان تقویمی شروع و پایان دوره ) بر حسب ماه .

3.    داوطلبان استفاده از ماموریت آموزشی قبل از اعزام موظفند به میزان 3 برابر مدت زمان ماموریت به دستگاه متبوع خود تعهد خدمت بسپارند .

تبصره : انتقال تعهد به محل خدمت دیگر با موافقت دستگاه اعزام کننده امکان پذیر خواهد بود .

4.    به منظور سهولت در امور اخذ تعهد برای دوره های منجر به اخذ مدرک تحصیلی و یا دوره های دارای ارزش استخدامی معادل مقاطع تحصیلی و نیز دوره های آموزش خارج از کشورکه مدت آن یک ماه و یا بیشتر است  فرم تعهد نامه محضری می بایست تکمیل گردد .


هزینه ایاب و ذهاب :

هزینه سفر و نقل مکان در داخل کشور به مستخدمینی که به موجب حکم رسمی محل جغرافیایی خدمت آنان از یک شهرستان به شهرستان دیگر تغییر می یابد بر مبنای کوتاهترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و ترابری و با رعایت مفاد مقررات مربوطه قابل پرداخت است .

هزینه سفر و نقل مکان این ماده در محدوده یک شهرستان درراههای  آسفالته و شوسه از 50 کیلومتر , و در راههای صعب العبوراز 30 کیلومتر تجاوز نماید قابل پرداخت است .

 

حقوق بازنشستگی با تحقق یافتن شروط زیر برقرار می شود :

الف : مستخدم لااقل 10 سال تمام کسور بازنشستگی مقرر را پرداخت کرده باشد و یا پرداخت آن را طبق این مقررات تعهد کرده باشد .

ب: سن مستخدم مرد به شصت سال تمام و سن مستخدم زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد .


شرایط استعفا

مستخدم رسمی می تواند با یکماه  اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود . استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند . وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا , رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد . اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد . مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 به دیوان عدالت اداری شکایت کند .

 

مرخصی ها

 

فصل یک : مرخصی استحقاقی

1.    مرخصی استحقاقی مستخدم از نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد و طبق مقررات این آیین نامه جزئی یا کلاً قابل استفاده است .

تبصره : افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجدداً استخدام می شوند میتوانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررات این آیین نامه استفاده نمایند .

2.    مرخصی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از 12 روز در یکسال تقویمی تجاوز نخواهد کرد .

تبصره : بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نماید می توانند تا هنگام 24 ماهگی فرزند شیر خوار خود ازیک ساعت مرخصی ساعتی روزانه استفاده نمایند .

3.       جز در مورد مرخصی موضوع ماده 2  , در اعطای 2 مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد .

4.    استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد مربوط و در غیاب او معاون وی است . هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان ازمرخصی سالیانه " به میزان استحقاق " فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب موافقت نماید .

5.    هرگاه رئیس اداره بنا بر مصالح اداری با تقاضای مرخصی مستخدم از حیث مدت یا موقع استفاده موافقت نکند اعطای آنرا با توافق مستخدم به وقت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد موکول می کند . و در صورتیکه مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه مذکور از این مرخصی استفاده کند مرخصی مذبور ذخیره خواهد شد .

6.    مستخدمی که تحصیل مرخصی نموده باید از تمام آن مرخصی استفاده نماید مگر آنکه بنابر ضرورت رئیس اداره مربوط او را دعوت به کار نماید که در این صورت نسبت به مرخصی استفاده نشده باید طبق مورد 5 عمل شود .

7.       هر مستخدم می تواند کل مرخصی استحقاقی خود را در صورت عدم استفاده ذخیره نماید  .

8.    حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از 4 ماه تجاوز نخواهد کرد چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یک سال تمام وقت کار کرده باشد .

9.    مستخدمی که در حال مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود و در این صورت تاریخ شروع مرخصی اخیر بلا فاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود .

10.  در صورتی که تصمیم رئیس اداره در مورد تمدید مرخصی مستخدم ابلاغ نشده باشد مستخدم مکلف است در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر شود .

11.  حفظ پست ثابت سازمانی مستخدم که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد و در این مدت رئیس اداره وظایف اورا به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول نماید .

12.   با مستخدمی که درحال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی ذخیره می گردد .

13.  موافقت با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت مققررات مربوط ( مستخدم در مهلت مناسبی قبل از رسیدن به سن 65 سالگی متقاضی باشد ) الزامی است و در این مورد حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمی باشد . 

14 . مرخصی استحقاقی پرسنل قراردادی با دانشگاه علوم پزشکی تا یک ماه می باشد و در طول سال قابل ذخیره نمی باشد .

15 . کارکنان رسمی و پیمانی می توانند در طول سال حداکثر 15 روز از مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نمایند.

 

فصل دوم : مرخصی استعلاجی

1.    هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به ادراه متبوع اطلاع دهد و درموارد کمتر از 10 روزگواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد 10 روز و بیشتر در پایان روز دهم به رئیس یا معاون مربوطه جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد .

2.    کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و درصورتیکه مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .

تبصره 1 : در صورتیکه دستگاه ذیربط پزشک معتمد در اختیار نداشته باشد سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مکلف به همکاری و معرفی پزشک معتمد از میان پزشکان سازمان خواهند بود .

تبصره 2 : اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود .

3.    کمیسون پزشکی حداقل مرکب از 3 نفر پزشک خواهد بود که بنا بر درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط سازمانهای منطقه ای بهداشت , درمان وآموزش پزشکی تعیین خواهد شد . سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به دستگاه ذیربط اعلام نمایند .

4.    تشخیص ابتلا مستخدم به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معضوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی است . حداکثر مدت این معضوریت در هر نوبت 6 ماه است و قابل تمدید خواهد بود.

5.    بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا 6 ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود . معضوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج می باشد .

 

فصل سوم : مرخصی بدون حقوق

1.       استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود :

الف : مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود .

ب : مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید .

ج : مستخدم ناگزیر باشد باتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت نماید .

د : مستخدم پس از استفاده از 4 ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود .

تبصره : اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با رائه مدارک و به تشخیص موسسه متبوع خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مققررات این مورد امکان پذیر خواهد بود .

2.    مستخدم باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن توسط رئیس اداره خود به وزارت خانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال نماید . وزارتخانه یا موسسه دولتی تصمیم لازم را در این باره اتخاذ و در صورت موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق را صادر خواهد کرد .در مورد مستخدمین موضوع بند " د" شماره 1 چنانچه بیماری به تایید پزشک معتمد برسد موافقت با مرخصی بدون حقوق الزامی خواهد بود .

3.    در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه 30 روز حساب می شود . مرخصی های کمتر از یک رو ز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط محاسبه خواهد شد .

4.       روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزو مرخصی محسوب می شود .

5.       پرداخت حقوق و فوق العاده های مدت مرخصی قبل از صدور حکم مرخصی ممنوع است .

6. مرخصی پرسنل قراردادی با دانشگاه به مدت 1 ماه می باشد .

 

غیبت :

عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از 3 روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که ذیلاً ذکر شده موجه شناخته می شود :

1-     بیماری وی .

2-     صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی وارد آمده باشد .

3-     بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی .

4-     فوت همسر یا اقربا ی نسبی یا سببی تا طبقه سوم .

5-     دارا شدن فرزند .

6-     ازدواج او و فرزندانش .

7-     احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات .

 

تعاریف و اصطلاحات :

دانشگاه  علوم پزشکی فارس شامل کلیه واحد های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس می باشد به استثنای حوزه عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی جهرم و فسا .

واحد مستقل : واحد ها یا بخشهایی از دانشگاه که دارای مسوول کارگزینی یا فردی که از طرف مدیر منابع انسانی مسوول هماهنگی امور نیروی انسانی بوده و مستقیماً با مدیریت منابع انسانی دانشگاه در ارتباط می باشد .
انتقال دائم : جابجایی همیشگی یک فرد از یک پست سازمانی به پست سازمانی دیگر ( داخلی /خارجی ) که در این حالت پست پیشین فرد رزرو گردیده و پست جدید به صورت موقت اشغال می گردد .
ماموریت : جابجایی موقت ( حداکثر یکساله ) یکفرد از یک پست سازمانی به پست سازمانی دیگر ( داخلی /خارجی ) که در این حالت پست پیشین فرد رزرو گردیده و پست جدید به صورت موقت اشغال می گردد .

نقل و انتقالات داخلی واحدهای مستقل : انتقال و جابجایی کارکنان به صورت دائم در حوزه فعالیت یک واحد مستقل .

نقل و انتقالات بین واحدهای مستقل: انتقال و جابجایی کارکنان به صورت دائم یا ماموریت بین واحدهای مستقل دانشگاه .

نقل و انتقالات خارجی : انتقال و جابجایی کارکنان به صورت دائم یا ماموریت از سایر دانشگاهها یا دستگاهها به دانشگاه علوم پزشکی استان فارس یا از دانشگاه علوم پزشکی استان فارس به سایر دانشگاهها و دستگاهها.

نقل و انتقالات انشایی : انتقال و جابجایی کارکنان به صورت موقت در سطح یک واحد مستقل از طریق حکم انشایی مدیر واحد در موارد ضروری و با مسوولیت مدیر واحد مستقل صورت می گیرد که در این حالت از نظر تشکیلاتی هیچگونه نقل و انتقالی صورت نپذیرفته است و پست فعلی فرد ،پست ابتدایی او شناخته خواهد گردید .

 

 نقل و انتقالات انشایی داخلی واحدهای مستقل

 ( بدون تغییر پست سازمانی – در سطح یک واحد ):
فرآیند نقل و انتقالات انشایی داخلی واحدهای مستقل به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد :
1- تشخیص ضرورت جابجایی پرسنل توسط مدیریت واحد مستقل و اعلام به مسوول کارگزینی جهت صدور ابلاغ
* توجه : مدیریت واحد بایستی موارد زیر را مورد توجه قرار دهد :     
الف – نقل و انتقالات انشایی فقط در سطح واحد مستقل امکانپذیر می باشد .
ب - – نقل و انتقالات انشایی بایستی دارای زمان شروع مشخص باشد .
ج - – نقل و انتقالات انشایی تنها جهت موارد اضطراری و فوری در نظر گرفته شده است تا امکان قدرت تصمیم کیریهای ضروری و فوری را در اختیار مدیریتها قرار دهد ، مسلماًًًًًً در صورت عدم مدیریت صحیح و استفاده بی مورد از این امتیاز موجب نابسامانی و بی نظمی در سیستم مدیریت منابع انسانی خواهد گردید .
د – جهت بازگشت افراد به محل اولیه نیز بایستی حکم ابلاغ انشایی صادر گردد .
2 – صدور ابلاغ و درج مراتب در فرم ابلاغ انتقال انشایی داخلی و ارسال به مدیریت منابع انسانی حداکثر 15 روز پس از اعلام مدیریت واحد
* توجه : با در نظر گرفتن اهمیت بالای وجود اطلاعات صحیح و به روز از وضعیت نیروهای شاغل جهت سیاستگذاری و انجام اقدامات مورد نیاز در راستای استفاده بهینه از منابع انسانی در بازدیدهای تصاذفی از واحدهای مستقل ، وضعیت نقل و انتقالات انشایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم اطلاع رسانی صحیح ، واحد مربوطه از برخی امتیازات محروم خواهد گردید و مسوولیت آن نیز متوجه مدیر واحد خواهد بود .
3 – اعلام نتایج نهایی  نقل و انتقالات انشایی داخلی واحد های مستقل به واحد تشکیلات و بهبود روشها توسط واحد نقل و انتقالات ( حداکثر تا پنجم ماه بعد ) .

 

بيمه مسئوليت حرفه اي كادر پزشك و پيراپزشك

شرح : درحين انجام امور درماني جهت بيماران ، ممكن است بر اثر خطاي پرسنل ( اعم از كادر درماني يا پزشك ) خسارت جاني به فرد بيمار رسانده شود كه مستلزم پرداخت غرامت ديه از شاغل به بيمار يا خانواده وي گردد .

از اين رو بسياري از كاركنان اين دانشگاه شاغل در كادرهاي فوق الذكر اختياراً تحت پوشش اين گونه بيمه قرار گرفته اند تا خسارت و ديه احتمالي پيشگفت ، از طريق شركت بيمه گر تأمين گردد . ميزان حق بيمه ( بسته به نوع اهميت و حرفه شاغل ) ساليهانه از 93000 ريال تا 000/1000 ريال متغيير مي باشد  كه شرح دقيق آن در جدولي كه به همين خاطر تهيه گرديده ، عنوان شده است  .

مشمولين : كادر پزشك و كادر درماني ( اعم از رسمي ، پيماني و طرحي )

مدارك : تكميل فرم درخواست عضويت

 

پاداش ازدواج

مصوب قانوني : قانون پرداخت برخي هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/75 مجلس محترم شوراي اسلامي .

موضوع : پرداخت مبلغي 20 برابر حداقل حقوق مبناي جدول نظام هماهنگ هر سال ( در سال 85 برابر با 000/456/3 ريال ) بصورت بلاعوض بابت ازدواج كاركنان و فرزندان آنها .

مشمولين : كاركنان ( رسمي و پيماني ) ـ بازنشستگان ـ مستمري بگيران  .

مدارك مورد لزوم : اصل قباله ازدواج ـ اصل شناسنامه مزدوجين و سرپرست ـ حكم كارگزيني ـ فيش حقوقي ـ دفترچه بيمه فرد مزدوج .

تاريخ شروع اجراي قانون : براي كاركنان از 27/2/75 و براي بازنشستگان و مستري بگيران از 1/1/79

 

كمك هزينه فوت

مصوبه قانوني : قانون پرداخت برخي هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 26/2/75 مجلس محترم شوراي اسلامي .

موضوع : پرداخت مبلغي معادل 20 برابر حداقل حقوق مبناي جدول نظام هماهنگ هر سال ( در سال 85 برابر با 000/456/3 ريال ) بابت فوت كاركنان و افراد تحت تكفل آنها .

مشمولين : كاركنان ( رسمي و پيماني ) ‍ـ بازنشستگان  .

مدارك مورد لزوم : اصل خلاصه رونوشت وفات ـ اصل شناسنامه متوفي و سرپرست ـ حكم كارگزيني ـ فيش حقوقي ـ دفترچه بيمه خود و متوفي .

تاريخ شروع اجراي قانون : براي كاركنان 27/1/75 و براي بازنشستگان 3/10/1376

* اين قانون شامل مستمري بگيران نمي شود *

 

نحوه صدور معرفينامه شروع خدمات فارغ التحصيلان پس از تاريخ 1/4/1383

 

 الف ) فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي

فارغ التحصيلان دانشگاههاي دولتي سراسر كشوري مي توانند پس از فراغت از تحصيل به مديريت منابع انساني دانشگاه مورد نظر خود كه تمايل دارند طرح نيروي انساني خود را در آنجا سپري نمايند مراجعه نمايند مراجعه و پس از اخذ و تكميل فرم اعلام نياز مهلت تعيين محل خدمت به  معاونت درمان و يا معاونت بهداشتي آن دانشگاه مراجعه نمايند . در صورتيكه محل خدمت نامبردگان در معاونت مربوطه مشخص گرديد مراحل زير به انجام خواهد رسيد .

1-اخذ تائيديه تحصيلي مشمول از معاونت آموزشي دانشگاه محل تحصيل توسط مديريت نيروي انساني .

2- تشكيل پرونده شامل : اصل و كپي شناسنامه ( درصورت متاهل بودن ارائه اصل شناسنامه زوجين الزامي است ) اصل و كپي كارت وضعيت نظام وظيفه عمومي ـ 4قطعه عكس ( جهت رشته هاي پروانه دار 5 قطعه عكس مور نياز مي باشد ) يك عدد پوشه روغني .

3-دريافت معرفينامه شروع خدمات و مراجعه به محل خدمت .

تذكر :

درخصوص رشته هاي پروانه دار مشمولان مي توانند پس از دريافت معرفي نامه به سازمان نظام پزشكي شهرستان محل خدمت مراجعه و كارهاي مربوطه را به انجام برسانند .

 

 ب) فارغ التحصيلان دانشگاههاي آزاد اسلامي

1- مراجعه به معاونت درمان و يا بهداشتي دانشگاه مورد نظر و اخذ فرم اعلام نياز

2- مراجعه به مديريت منابع انساني دانشگاه و ارائه اصل و كپي شناسنامه و همچنين فرم تكميل شده اعلام نياز .

3- ارسال ليست متقاضيان طرح توسط مديريت منابع انساني به دفتر طرح تهران

4-اخذ تائيديه تحصيلي مشمولان توسط مديريت منابع انساني و تشكيل پرونده ( مدارك ذكر شده در بالا )

5- دريافت معرفينامه شروع خدمات  مراجعه به محل خدمت .

 

شرايط معافيت از طرح

مشمولين معافيت از انجام خدمات قانوني پزشكان و پيراپزشكان عبارتند از :

 

معافيت مشمولين موضوع ماده 2قانون

الف ) فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي

 ب ) خواهر و برادر شهيد

 ج ) آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان

 د ) جانباز بالاي 25%

 ه ) تك فرزند

 و ) مادري كه حضانت فرزند خود را بر عهده دارد

 

مدارك لازم جهت صدور معافيت موضوع ماده 2 قانون :

1-تائيديه تحصيلي و انطباق با مدارك شناسايي مشمول

2- اصل شناسنامه و كپي (زوجين )

3- چهار قطعه عكس

4- يك عدد پوشه روغني

5- براي فرزندان و همسران شهدا و مفقودين جنگ تحميلي و همچنين خواهر و برادر شهيد ارائه اصل كارت كامپيوتري يا نامه از بنياد شهيد انقلاب اسلامي مركز ( تهران )

6- براي جانبازان بالاي 25% ارائه كارت معتبر بنياد مستضعفان و جانبازان و يا نامه از بنياد مستضعفان و جانبازان تهران

7- براي فرزند جانباز بالاي 50% باستناد مصوبه شماره 498 مورخ 28/3/81 شوراي عالي انقلاب فرهنگي گواهي از بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تهران

8- همسر جانباز بالاي 70%

9- براي آزادگان و همسران آزادگان ارائه اصل كارت كامپيوتري و يا گواهي از ستاد كل رسيدگي به امور آزادگان تهران

10- براي تك فرزند خانواده با ارائه شناسنامه پدر و مادر مشمول و استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدين

11- براي مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند ارائه حكم حضانت رسمي از دادگستري

 

 معافيت مشمولين موضوع ماده 3 قانون

دانش آموختگان رشته هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه حداقل 17 ماه از خدمت نظام وظيفه را پس از فراغت از تحصيل در حرف پزشكي انجام داده باشد از خدمت موضوع اين قانون معاف مي باشند . اين مدت جهت فارغ التحصيلان مقطع كارداني حداقل يك سال مي باشد .

 

 مدارك لازم جهت صدور معافيت مشمولين ماده 3 قانون :

1-اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه

2-اصل شناسنامه و كپي ( زوجين )

3- 4 قطعه عكس 4-  تائيديه موقت تحصيلي

4-   يك عدد پوشه روغني

تذكر :

 فارغ التحصيلاني كه كسر خدمت دارند و تتمه خدمات قانوني خود را در دانشگاهها انجام ميدهند گواهي انجام خدمات دريافت مي نمايند .

 

 معافيت مشمولين موضوع ماده 12 قانون :

مشمولين اين قانون كه به سن بالاي 45 سال رسيده باشند از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند

**مدارك مورد نياز :

1)اصل شناسنامه و كپي ( زوجين )  ـ 2)   4 قطعه عكس

3)   تائيديه موقت تحصيلي  ـ 4)   يك عدد پوشه روغني

 معافيت رشته هاي مازاد بر نياز :

رشته هاي تحصيلي زير به عنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت در سال 83 اعلام مي گردد و فارغ التحصيلان اين رشته ها از انجام خدمات موضوع قانون معاف مي باشند . بديهي است به كار گيري اين افراد در صورت نياز دانشگاه و تمايل مشمول بلامانع خواهد بود

مامايي ، تغذيه ، مددكاري اجتماعي ، علوم اجتماعي گرايش خدمات اجتماعي ، آمار حياتي ، تمام رشته هاي علوم پايه پزشكي ، اعضاي مصنوعي . كاردرماني ، بينايي سنجي ، شنوايي سنجي ، گفتار درماني ، مديريت بيمارستاني ، فيزيوتراپي ، راديوتراپي ، علوم صنايع غذايي ، اقتصاد بهداشت ، مهندسي پزشكي ، كليه رشته هاي بهداشتي ، (حرفه اي ، محيط ، مبارزه با بيماريها ، تنظيم خانواده ، عمومي ) ضبط آمار و مدارك پزشكي ، روانشناسي باليني و پروتز دندان .

تذكر :

 فارغ التحصيلان فوق نيازي به دريافت گواهي معافيت ندارند و مي توانند جهت اخذ مدرك موقت به اداره خدمات آموزشي دانشگاه خود مراجعه نمایند.

 

 معافیت گروههای مازاد بر نیاز (کمیسیون موضوع مواد 2و3)

1)    فارغ التحصیلان رشته های مختلف مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شزط ارایه گواهی از نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر انجام 6 ماه خدمت داوطلبانه بسیجی در جبهه های جنگ تحمیلی

2)      کارمندان رسمی و پیمانی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح با ارایه حکم استخدامی رسمی و معرفینامه معتبر از محل کار.

3)    مشمولین سطح اول آیین نامه عملکرد استثنایی و تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان مصوب 8/10/83 شورای هدایت استعدادهای درخشان .

 

اطلاعات مربوط به مشمولين طرح نيروي انساني و مشمولين معافيت از انجام خدمات قانوني

 

A )مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان چه كساني هستند ؟

 طبق ماده يك قانون مذكور كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر كه پس از تاريخ ¼/1367 از مراكز آموزشي عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمات آنان از سوي كشور و در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و تشكيلات تابعه آن خدمت نمايند .

 

B ) مدت خدمت مشمولان

مدت خدمت در مقطع كارداني يكسال و در مقطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد ، دكترا و بالاتر به مدت دو سال مي باشند كه با توجه به ضريب منطقه محل خدمت محاسبه مي گردد .

 

C ) رشته هاي مورد نياز

الف ) پزشكي ‍ـ دندانپزشكي ـ داروسازي و تخصص هاي مربوطه

 ب ) پرستاري ـ اتاق عمل ـ هوشبري ـ راديولوژي ـ علوم آزمايشگاهي ـ و علوم پايه پزشكي در مقاطع دكتري و بالاتر .

بديهي است ساير رشته ها بعنوان مازاد بر نياز وزارت متبوع شناخته شده و از انجام خدمات موضوع قانون مذكور معاف مي باشند و تنها درصورت تمايل فارغ التحصيلان اين رشته ها و نياز دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور انجام خدمات در چارچوب قانون بلامانع خواهد بود .

تذكر:

1- فارغ التحصيلان رشته هاي مازاد بر نياز كه بعد از تاريخ 1/4/83 فارغ التحصيل شده اند مي توانند درصورت عدم نياز دانشگاهها به خدمات آنان بدون دريافت گواهي معافيت از طرح جهت اخذ گواهينامه موقت تحصيلي به اداره

خدمات آموزشي دانشگاه محل تحصيل خود مراجعه نمايند .

2- با مشمولان بيمار طبق شورايعالي پزشكي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي رفتار خواهد

 

D ) وضعيت حقوقي و بيمه مشمولين طرح

     مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهي ( مرخصي هاي استحقاقي ، استعلاجي ، بدون حقوق ، پاداش ، كمكهاي غير نقدي و بيمه عمر ، درمان و حادثه و ساير مزايا ) تابع قوانين و مقررات استخدام كشوري وقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ميباشد

و چنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي باشند تابع ضوابط حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود .

 

E ) محل خدمت مشمولين طرح

1-عهدات خدمتي دانش آموختگان براساس سهميه پذيرفته شده در آزمون سراسري درسه منطقه يك ، دو و سه انجام خواهد شد .

1-      پزشكان عمومي ذكور مكلفند يكسال اول خدمات را در مراكز بهداشتي درماني روستائي خدمت نمايند .

3-كاركنان رسمي دولت از انجام خدمات روستايي معاف مي باشند .

2-    شهرهاي شيراز ـ تهران ـ تبريز ـ اصفهان و مشهد جهت خدمت فارغ التحصيلان رشته هاي پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي و متخصصين رشته هاي مختلف پزشكي نقاط غير مجاز اعلام مي گردد .

3-      بانوان متاهل و كارمندان رسمي دولت از قاعده مذكور مستثني مي باشند .

 

 مدت خدمت در مناطق مختلف

4-      24 ماه در منطقه 5/5/4 به 21 ماه و 18 روز تقلیل می یابد

5-      24 ماه در منطقه 5/4 به 19 ماه و 6 روز تقلیل می یابد

6-      24 ماه در منطقه 5/5/3 به 16 ماه و 24 روز تقلیل می یابد

7-      24 ماه در منطقه5/3 به14 ماه و12 روز تقلیل می یابد

8-      12 ماه در منطقه 5/5/4 به 10 ماه و 24 روز تقلیل می یابد

9-      12 ماه در منطقه 5/4 به 9 ماه و 18 روز تقلیل می یابد

10-  12 ماه در منطقه 5/5/3 به 8 ماه و 12 روز تقلیل می یابد

11-  12 ماه در منطقه5/3 به 7 ماه و 6روز تقلیل می یابد

 

 

قابل توجه فارغ التحصيلان مشمول خدمت وظيفه بعنوان پيام آوران بهداشت

 

 گردش كار ثبت نام داوطلبان انجام خدمت دوره ضرورت

12-  )اداره خدمات آموزشي دانشگاه محل تحصيل مدارك فارغ التحصيلي را به اداره فارغ التحصيلان وزارت بهداشت و درمان ارسال مي نمايد

13-  2) اخذ دفترچه آماده بخدمت به نيروهاي انتظامي محل زيست و مراجعه به معاونت پشتيباني استان مورد نظر و ثبت نام .

14-  3) قبل از ثبت نام در دانشگاه علوم پزشكي شيراز با شماره تلفن 2309683 و 2305410 داخلي 2183 تماس حاصل نمائيد تا از تاريخ و رشته هاي قابل ثبت نام و نحوه ثبت نام به عنوان پيام آور بهداشت در ماههاي ذكر شده مطلع شويد .

 

 ماههاي ثبت نام

15-  اعزامهاي 3/2/سال اعزام     يكم الي 23 اسفند ماه

16-  اعزامهاي 3/4/سال اعزام     يكم الي 23 ارديبهشت ماه

17-  اعزامهاي 3/6/سال اعزام    يكم الي 23 تير ماه

18-  اعزامهاي 3/8/سال اعزام    يكم الي 23 شهريور ماه

19-  اعزامهاي 3/10/سال اعزام  يكم الي 23 آبان ماه

20-  اعزامهاي 3/12/سال اعزام  يكم الي 23 دي ماه

 

 مدارك لازم جهت ثبت نام 

21-  فتوكپي و اصل دفترچه آماده بخدمت

22-  فتوكپي و اصل شناسنامه

23-   فتوكپي و اصل شناسنامه زوجين

24-   يك قطعه عكس براي رشته هاي دارو سازي ، دندانپزشكي و پزشكي .

25-   فتوكپي و اصل كارت ملي

 

تذكرات مهم   

1-مشمولين ثبت نام شده لزوماً جزو سهميه اين دانشگاه نبوده و تقسيم و توزيع نهايي با در نظر گرفتن تعداد كل نيروهاي معرفي شده به وزارت متبوع و نياز كشور و راساً توسط مركز تامين و توزيع نيروي انساني صورت خواهد گرفت و دانشگاه هيچگونه دخالتي در خصوص تقسيم و توزيع نيروهاي پيام آور بهداشت ندارد .

2- ثبت نام فارغ التحصيلان رشته پزشكي صرفاً در تهران و به آدرس زير مي باشد .

آدرس : تهران شهرك قدس ( غرب ) بلوار فرحزاد خيابان سيماي ايران فاز 5 جنب دبيرستان ابوريحان ساختمان نصر 5 معاونت تامين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تلفن80 ـ 88363560

 

3- مشمولاني كه ثبت نام را انجام داده اند پس از 2 ماه آموزش نظامي جهت خدمت در مراكز بهداشتي و درماني پادگانهاي نظامي و وزارت بهداشت و درمان تقسيم مي شوند و هر ماهه جهت پذيرش پيام آوران بهداشت با تهران مكاتبه خواهد شد چون تقسيم آنها در تهران انجام مي شود .

نكته :

 سهيمه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي هر شش ماه يكبار توسط كميسيوني مركب از يك نفر از ستاد كل نيروهاي مسلح و يكنفر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يك نفر از كميسيون بهداري و بهزيستي با معرفي كميسيون و انتخاب مجلس شوراي اسلامي بعنوان ناظر در هر دوره مشخص مي شوند .

4) مدت خدمت مشمولان پيام آوران بهداشت با احتساب مدت آموزش 20 ماه مي باشد و ضريب منطقه مشمولان طرح نيروهاي انساني شاملشان نمي شود و پيام آوران بهداشت بايستي در مناطق 5/4 ، 5/5/3 و 5/3 خدمت نمايند .

نكته : پزشكان عمومي حداقل يكسال اول خدمت را منحصراً در مراكز بهداشتي درماني روستايي با ايجاد امكانات و تسهيلات مسكن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با بيتوته كامل انجام دهند .

5) مشمولان پيام آوران بهداشت ، دكترا و كارشناسي پس از گذراندن 20 ماه خدمت مي توانند گواهي معافيت از طرح دريافت نمايند و در صورت تمايل مي توانند بقيه مدت طرح را تا مرز 24 ماه بعنوان طرح نيروي انساني در مراكز بهداشتي و درماني ادامه دهند .

 

6) كليه مشمولان پيام آوران بهداشت در زمان خدمت حقوق و مزاياي قانوني خود را بر اساس درجه نظامي و همچنين ساير مزاياي مربوطه شامل مزاياي ماده 39 قانون كشوري و غيره را با توجه به بخشنامه و دستور العملهاي صادره از سوي مركز تأمين و توزيع نيروي انساني و پيام آوران بهداشت از محل خدمت دريافت خواهند نمود .

 

7) پيام آوران بهداشت از لحاظ انظباطي و كيفري تابع قوانين و مقررات راجب به افراد وظيفه نيروي مسلح بوده و از لحاظ انجام خدمات بهداشتي و درماني تابع قوانين و مقررات مورد عمل براي ساير افراد در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

 

8-دانشگاههاي علوم پزشكي مي توانند امكانات زيست پوشاك و خوراك مناسب را در محل خدمت و وسيله اياب و ذهاب وهزينه آن را در هنگام اعزام مشمولان به مرخصي استحقاقي بر اساس ضوابط ستاد كل نيروهاي مسلح براي مشمولان اين آئين نامه فراهم كند .

 

9) مشمولان موظفند به صورت تمام وقت و بدون كار انتقاعي خصوصي خدمت كنند اما با دو نوبت كار ، علاوه بر حقوق و مزاياي خدمت عمومي مجاز به استفاده از اضافه كاري هستند .

 

10) مشمولان از نظر بيمه عمر و حوادث مشمول قوانين  و مقررات مربوط به كارمندان دولت و از نظر بيمه خدمات درماني مشمول قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور و ضوابط مشمولان قانون وظيفه عمومي مي باشند .

 

11) پيام آوران بهداشت نياز به گزينش ندارند .

12) دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دفترچه مرخصي براي پيام آوران بهداشت صادر خواهند نمود . كه به منزله كارت شناسايي آنان نيز مي باشد  .

 

13) مشمولين وظيفه كه در مراكز پرتو زا خدمت مي نمايند لازم است به مدت يكماه در سال به دور از محيط مذكور باشند . به همين منظور بايستي در اين مدت در ساير امور بهداشتي درماني مشغول بخدمت شوند .

 

14) حق اشعه درصدي از حقوق دريافتي كه در قانون مربوط به پرتوكاران مشخص و همه ماهه به آنان پرداخت مي شود و در برخورداري از مزايا حق اشعه فرقي بين نيروهاي پايور وظيفه نمي باشد .

 

15) مشمولان مجاز به پوشيدن لباس نظامي نمي باشند ولي وزارت متبوع بايستي پوشاك مناسبي ( روپوش براي افراد مشمول تهيه نمايد ) .

 

16) پرداخت فوق العاده مأموريت و محروميت از مطب براي مشمول ممنوع مي باشد .

 

17) به پيام آوراني كه در حال گذراندن اضافه خدمت هستند حقوق و مزايا تعلق مي گيرد ( توسط سازمان بكار گيرنده ) همچنين اگر در مدت اضافه خدمت دچار حادثه شوند ضمن تكميل پرونده به كميسيون 134 ايثارگران نزسا معرفي خواهند شد .

 

18-انتقال پيام آوران در سازمانها از استاني به استان ديگر در صورت موافقت سازمان مركزي بلامانع است و بايستي ابتدا سرباز با تسويه حساب كامل و معرفينامه رسمي به يگان ارشد محل نگهداري پرونده مراجعه نمايد و يگان ارشد كليه سوابق كارگزيني وي را به يگان ارشد محل نگهداري پرونده در استان جديد محل خدمت ارسال تا از آن طريق به اداره كل استان مربوطه جهت ادامه خدمت معرفي گردد .

 

19) برابر آئين نامه انضباطي نيروهاي مسلح به ازاي هر روز غيبت در زمان صلح دو روز اضافه خدمت منظور گرديده و غيبت هاي كمتر از 15 روز توسط سازمان بكار گيرنده مورد بررسي قرار گرفته و به هنگام اعلام گزارش هر شش ماه يكبار مراتب تخلف و نوع و مدت اضافه خدمت در نظر گرفته شده را همراه با حكم ابلاغ تنبيه جهت درج در پرونده ارسال مي گردد و غيبهاي موجه شامل :

 

        1-بيماري مانع از حضور ، به تائيد بهداري يگان ارشد محل خدمت

        2- فوت همسر ، پدر و مادر ، فرزند برادر و خواهر ( مراسم اوليه ) و همچنين بيماري سخت يكي از آنها در صورتي كه به مراقبت وي نياز باشد .

        3-ابتلاء‌ به حوادث بزرگ مانند حريق ، سيل ، زلزله .

        4- در توقيف يا حبس .

 

20) اعطاي مرخصي تشويقي به سربازان مأمور حداكثر در طول سال 22 روز مي باشد .

 

21) مرخصي استحقاقي سربازان مأمور ماهيانه 5/2 روز مي باشد ، كه در مورد مناطق بد آب و هوا سالانه 45 روز مي شود .

 

22) مدارك لازم جهت صدور كارت پايان خدمت شامل :

       1-  6 قطعه عكس 3×2 با مشخصات زير :

             الف ) عكس رنگي با زمينه قرمز و يا سفيد و سياه با زمينه روشن ( كامپيوتري و روتوش نباشد ، بدون عينك )

             ب ) عكس با لباس نظامي ساده خاكي بدون درجه و هيچ نوع علامت و براي افرادي كه حكم درجه دارند با نصب درجه عكس گرفته شود ، كسانيكه داراي درجه رزم آور سوم يا زرم دار يكم مي باشند،

                   فقط درجه بازوي چپ مشخص و عكس تمام رخ باشد .

              ج)   برگ سینه مشخص و لباس زیر پیدا نباشد

              د ) محاسن متوسط بطوريكه در عكس مشخص باشد .

              ه )  موي سر براي افراد با مدرك تحصيلي بالاي ديپلم و يا درجه رزم آور سوم به بالا در حد متعارف و شانه خور باشد .

 

       2 - فتوكپي صفحه اول و آخر شناسنامه هر كدام دو برگ .

 

       3- مشخص نمودن گروه خوني ( كپي كارت خون  ،گواهي اتمام دوره ضرورت از وزارتخانه مربوطه و يا نامه جهت تكميل پرونده از سازمان يا وزارتخانه مربوطه

 

23 ) چهار ماه قبل از اتمام خدمت سربازي شخصاً براي تكميل پرونده همراه با معرفينامه از سازمان بكار گيرنده به يگان ارشد مراجعه تا روز اتمام خدمت كارت پايان خدمت خود را با معرفينامه مبني بر اتمام خدمت سربازي دريافت داريد .

 

24 ) براي گرفتن هرگونه گواهي عضويت براي ادارات راهنمائي و رانندگي ثبت اسناد و املاك و ساير ادارات مي بايست با معرفينامه سازمان به كار گيرنده و يك قطعه عكس نظامي به يگان ارشد مراجعه نمايد .

 

25) كسر خدمت به كليه سربازان مأمور تعلق مي گيرد :

          كسر خدمت اوليه سربازي بايستي توسط ناجا در پشت دفترچه اعزام قيد شده باشد يا نامه رسمي جداگانه بدهد به كسر خدمت بسيجي بايستي با سير مراحل اداري و به تائيد نيروي مقاومت بيسج برسد .

 

26) درصورتي كه مشمول در دانشگاه قبول شود با ارائه معرفينامه از ناجا محل صدور دفترچه اعزام به يگان ارشد جهت ترخيص مراجعه نمايد و راساً نبايستي بدون تسويه حساب و معرفينامه يگان ارشد ادامه تحصيل دهد .

 

27) مرخصي استعلاجي بيش از سه روز در صورت بستري نشدن حداكثر پس از 48 ساعت و درصورت بستري شدن حداكثر 72 ساعت پس از ترخيص بايد به تائيد بهداري يگان ارشد رسيده باشد .

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-17 13:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ