فرآیند نقل و انتقالات

 

مدارك مورد نياز جهت نقل و انتقالات كاركنان :

   جهت كليه فرآيندهاي نقل و انتقالات مدارك ذيل مورد نياز و ضروري مي باشند :

1- نظر واحد /دانشگاه /دستگاه مبداء

2-نظر واحد /دانشگاه /دستگاه مقصد

3-نظر معاونت /معاونتهای مربوطه

4- فرم خلاصه پرونده پرسنلی (502)

      5- آخرین حکم کارگزینی ( در صورتیکه مامور به خدمت باشد حکم ماموریت)

      6- فرم امتياز بندي تاييد شده توسط كارگزيني و مديريت واحد مبدا ( جهت انتقال يا ماموريت به      شيراز و مرودشت )

       7- صورتجلسه تاييد شده توسط كارگزيني مبدا

 

زمان مراجعه به مرکز نقل و انتقالات دانشگاه :

 

طبق نامه شماره 19076/89 مورخ 30/01/89 معاونت محترم پشتيباني دانشگاه تاريخ هاي كميته نقل و انتقالات دانشگاه در سال 1389 به شرح ذيل مي باشد :

 

1-      سه شنبه 25/03/89

2-      پنج شنبه 25/06/89

3-      سه شنبه 30/09/89

4-      سه شنبه 17/12/89

 

ضمنا مدارك بايستي حداكثر 20 روز قبل از تاريخ هاي كميته توسط كارگزيني واحد مبدا به نقل و انتقالات دانشگاه تحويل گردد .

 

مدت زمان فرآيند نقل و انتقالات كاركنان :

از زمان ورود صورتجلسه تكميل شده توسط كارگزيني واحد مبدا به نقل و انتقالات دانشگاه تا اعلام نتيجه فرآيند انجام كار 20 روز به طول مي انجامد .

 

 

فرآيند انتقال / ماموريت از ساير دانشگاهها و مراكز:

1-      ارائه درخواست انتقال يا ماموريت از سوي معاونت پشتيباني دانشگاه مبدا

2-      مكاتبه با مديريت محترم حراست دانشگاه توسط واحد نقل و انتقالات و معرفي فرد متقاضي جهت تاييد نامبرده 

3-      مكاتبه لازم با معاونت مربوطه ( بر اساس پست سازماني فرد ) توسط نقل و انتقالات دانشگاه

4-      بررسي درخواست فرد و تعيين محل خدمت نامبرده بر اساس نياز دانشگاه توسط معاونت مربوطه

5-      مكاتبه با واحد مقصد توسط نقل و انتقالات دانشگاه يا ارائه اعلام نياز توسط فرد متقاضي

6-      بررسي درخواست توسط واحد مقصد و اعلام رديف بلاتصدي جهت اختصاص و يا رزرو جهت فرد متقاضي

7-   تكميل صورتجلسه متقاضي توسط واحد نقل و انتقالات دانشگاه جهت طرح در كميته طبق برنامه زمان بندي اعلام شده و ارسال به اداره تشكيلات دانشگاه

8-      بررسي درخواست فرد از نظر رديف بلاتصدي و دارا بودن شرايط توسط  اداره تشكيلات دانشگاه

9-      ارسال صورتجلسه به مديريت بودجه دانشگاه جهت تعيين محل پرداخت اعتبارات

10-   طرح درخواست فرد در كميته نقل و انتقالات دانشگاه

11-   اعلام نتيجه درخواست توسط واحد نقل و انتقالات دانشگاه به دانشگاه مبدا پس از تاييد مديريت محترم حراست دانشگاه

 

 

فرآيند انتقال / ماموريت به ساير دانشگاهها و مراكز:

1- ارائه درخواست فرد متقاضي به كارگزيني محل خدمت

2- بررسي درخواست فرد توسط كارگزيني از نظر دارا بودن شرايط جابجايي ( عدم تعهد استخدام)

3- اعلام موافقت مبدا و مكاتبه لازم با معاونت يا معاونتهاي مربوطه

4- بررسي درخواست توسط معاونت مربوطه و ارائه پاسخ به واحد مبدا

5- تكميل صورتجلسه نقل و انتقالات توسط كارگزين واحد مبدا ( بدون موافقت مقصد ) و ارسال به  كميته نقل و انتقالات دانشگاه طبق برنامه زمان بندي اعلام شده

6-تاييد صورتجلسه ارسالي توسط كارشناسان واحد نقل و انتقالات  و ارسال به تشكيلات دانشگاه

7- بررسي درخواست فرد از نظر دارا بودن شرايط جابجايي توسط  اداره تشكيلات دانشگاه

8- ارسال صورتجلسه به مديريت بودجه دانشگاه جهت تعيين محل پرداخت اعتبارات

ü       مكاتبه با دانشگاه مقصد و درخواست اظهار نظر توسط واحد نقل و انتقالات دانشگاه

ü        طرح درخواست فرد در كميته نقل و انتقالات و تصميم گيري بر اساس نظر دانشگاه مقصد

ü       اعلام نتيجه درخواست توسط واحد نقل و انتقالات دانشگاه از طريق مكاتبات مختلف

 

 

فرآيند انتقال / ماموريت داخل استان (بين واحد هاي مستقل ):

 

1-      ارائه درخواست فرد متقاضي به كارگزيني محل خدمت

2-      بررسي درخواست فرد توسط كارگزيني از نظر دارا بودن شرايط جابجايي ( عدم تعهد استخدام)

3-      اعلام موافقت مبدا و مكاتبه لازم با معاونت يا معاونتهاي مربوطه

4-      بررسي درخواست توسط معاونت مربوطه و تعيين محل خدمت فرد متقاضي  و ارائه پاسخ به واحد مبدا

5-      مكاتبه توسط كارگزين مبدا با واحد مقصد و درخواست اظهارنظر در خصوص تقاضاي فرد

6-      بررسي درخواست توسط واحد مقصد و اعلام رديف بلاتصدي جهت اختصاص و يا رزرو جهت فرد متقاضي

7-   تكميل صورتجلسه نقل و انتقالات توسط كارگزين واحد مبدا و ارسال به كميته نقل و انتقالات دانشگاه طبق برنامه زمان بندي اعلام شده

8-      تاييد صورتجلسه ارسالي توسط كارشناسان واحد نقل و انتقالات  و ارسال به تشكيلات دانشگاه

9-      بررسي درخواست فرد از نظر رديف بلاتصدي و دارا بودن شرايط جابجايي توسط  اداره تشكيلات دانشگاه

10-   ارسال صورتجلسه به مديريت بودجه دانشگاه جهت تعيين محل پرداخت اعتبارات

11-   طرح درخواست فرد در كميته نقل و انتقالات دانشگاه

12-   اعلام نتيجه درخواست توسط واحد نقل و انتقالات دانشگاه از طريق مكاتبات مختلف

 

 

دستورالعمل  امتيازدهي متقاضيان نقل وانتقال

1- دامنه كاربرد:

اين دستورالعمل به منظور اولويت بندي متقاضيان نقل و انتقال به واحدهاي داراي متقاضي مازاد(شهرستانهاي شيراز و مرودشت )تهيه گرديده است.

2- تعاريف و اصطلاحات:

دانشگاه علوم پزشكي استان فارس (كه در اين رويه به اختصار دانشگاه ناميده مي شود):شامل كليه واحدهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي استان فارس مي باشد به استثناء حوزه عملكرد دانشگاههاي علوم پزشكي جهرم و فسا

واحد مستقل: واحد يا بخشهايي از دانشگاه كه داراي مسوول كارگزيني يا فردي كه از طرف مدير منابع نساني مسوول هماهنگي امور نيروي ا نساني بوده و مستقيما با مديريت منابع انساني دانشگاه در ارتباط مي باشد.

3- وظايف و مسووليتها:

مديرتوسعه سازمان و منابع انساني :نظارت عالي بر اجراء صحيح دستورالعمل

مسوول اداره نقل و انتقالات: كنترل امتياز درج شده در فرم با مدارك ارسال شده

مسوول كارگزيني واحد مستقل:تكميل و تنظيم فرم بر اساس مدارك ارائه شده ازسوي متقاضي و تاييد فرم پس از تكميل آن

مدير واحد مستقل : كنترل و تائيد فرم تهيه شده توسط مسوول كارگزيني واحد مستقل

4- شيوه امتياز دهي:

شاخص هاي امتياز مندرج در فرم پيوست مطابق با توضيحات ذيل تكميل خواهد گرديد:

الف_ سنوات خدمت: بازاء هر سال سابقه خدمت در وزارت بهداشت و درمان ، يك امتياز منظور خواهد گرديد.(حداكثر 30 امتياز)

ب- سنوات خدمت در مناطق محروم: امتياز مناطق محروم بر اساس ضريب منطقه خدمتي به شرح زير

 مي باشد :(حداكثر 75 امتياز )

 

حداكثر امتياز

ضريب منطقه

75

5/3

65

5/5/3

55

5/4

45

5/5/4

 

پ- وضعيت تاهل: درصورت تاهل فرد 40 امتياز به فرد تعلق خواهد گرفت.

د- تعداد فرزندان : بازاء هر فرزند (حداكثر دو فرزند) 10 امتياز به فرد تعلق خواهد گرفت.(حداكثر 20 امتياز)

ر- انتقال به تبعيت از همسر : جهت انتقال به دليل تبعيت از همسر 150 امتياز به فرد تعلق خواهد گرفت 0(لازم به ذكر است همسر فرد فقط بايستي از كاركنان كشوري يا لشكري باشند  )

 و – بومي بودن : درصورت بومي بودن (براساس مستندات فرد {حداقل دو مقطع تحصيلي پشت سر هم يا محل تولد } وتائيد معاونت مربوطه ومعاونت پشتيباني ) فرد متقاضي 30 امتياز و بومي بودن همسر 20 امتياز منظور خواهد گرديد 0 (حداكثر 50 امتياز)

 ز – اشتغال همسر دروزارت بهداشت ودرمان : درصورت اشتغال همسر فرد متقاضي دروزارت بهداشت ودرمان 50 امتياز جهت متقاضي منظور خواهد گرديد0

ط – جانباز / مراقب جانباز : جهت جانبازان ومراقبان جانباز بازاء هر درصد جانبازي يك و نيم امتياز منظور خواهد گرديد (حداكثر 105 امتياز)

ي – رزمنده : بازاء هر ماه خدمت داوطلبانه درجبهه يك امتياز منظور خواهد گرديد (حداكثر 75 امتياز)

ك – آزاده / همسر آزاده : بازاء هر ماه اسارت جهت آزاده يك امتياز وبراي همسر آزاده 5% امتياز منظور خواهد گرديد(حداكثر 95 امتياز)

 ل – خانواده شهيد : جهت فرزند شهيد 100 امتياز، پدر / مادر شهيد 50 امتياز وبرادر / خواهر شهيد 25 امتياز منظور خواهد گرديد0

 م – مشكلات خاص خانوادگي يا شغلي : جهت موارد خاص مشكلات از قبيل بيماري خاص وحاد خود وبستگان درجه يك متقاضي 70 امتياز ، ادامه تحصيل متقاضي يا همسر متقاضي 50 امتياز ومشكلات حاد خانوادگي يا شغلي به تشخيص مدير واحد حداكثر 70 امتياز منظور خواهد گرديد(جهت كليه موارد بايستي دليل مستند ومكتوب ارسال گرددودرصورت عدم تائيد امتياز ازسوي مسئول اداره نقل وانتقالات امتياز اين بند اصلاح خواهد گرديد0)

 ن – ميانگين امتياز اكتسابي از فرم ارزشيابي كاركنان سه سال اخير : ميانگين امتياز سه سال اخير ارزشيابي صورت گرفته برمبناي 50 در اين بند درج خواهد گرديد0

 و- خدمات برجسته : درصورت كسب نشان دولتي 4 امتياز تقدير نامه از وزير يا معاون رئيس جمهور 3 امتياز كسب عنوان كارمند يا مدير نمونه 3 امتياز(حداكثر 30 امتياز) * از هر نوع حداكثر سه مورد قابل قبول مي باشد.

 ع – مديريت : به ازاي هرسال مديريت با توجه به سطح تعريف شده زير امتياز لازم لحاظ مي شود (حداكثر 60 امتياز)

- مديريت سطح يك : روساي شبكه ها وبيمارستانها (به ازاي هرسال مديريت 2 امتياز)

- مديريت سطح دو : مديران ستادي وبيمارستانها ( به ازاي هرسال مديريت 1 امتياز)

- مديريت سطح سه : رئيس امور اداري ، اداره حسابداري ورئيس مراكز بهداشتي درماني (به ازاي هرسال مديريت 5/0 امتياز)

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-27 8:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ