نظارت بر درمان
 
شرح وظایف کارشناس نظارت بر درمان:
1-نظارت بر احداث هر نوع موسسه پزشکی و پیراپزشکی
2-نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مصوب وزارت متبوع بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی ها
3-نظارت بر عملکرد پزشکان،پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعا ل در بخش خصوصی و غیره و پیگیری رفع نواقص آن ها
4-بررسی شکایات واصله از عملکرد پزشکان و پیراپزشکان در کلیه موسسات
5-آموزش مداوم مسئولیت موسسات درمانی مستقیما و یا از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی جهت اطلاع ازجدیدترین استانداردهای ارزشیابی
6-انجام امور مربوط به صدور پروانه های دائم پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی و صدور پروانه های مطب پزشکان و دفاتر کار مامایی بر اساس ضوابط
7-بررسی فضای فیزیکی کلیه موسسات درمانی قبل از افتتاح به منظور رعایت استانداردهای درمانی
8-نظارت دقیق بر ارائه خدمات دندانپزشکی در واحدهای درمانی خصوصی اعم از دندانپزشک و گروههای واحد پروانه و شاغلین غیر مجاز و جلوگیری از خطاهای احتمالی و یا دخالتهای غیر مجاز و تخطی از قوانین و مقررات
 
پرسنل واحد :

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

سمیه حسینی

کارشناس  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس نظارت بر درمان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-3 11:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ