شبكه های بهداشت و درمان استان فارس:

 • شبكه بهداشت و درمان آباده

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت آباده از سال 1348 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 7 خانه بهداشت

               * 2 مركز بهداشتي درماني روستايي

               * 5 مركز بهداشتي درماني شهري

 • شبكه بهداشت و درمان ارسنجان

        شبكه بهداشت و درمان بهداشت ارسنجان از سال 1377 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

 • شبكه بهداشت و درمان استهبان

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت استهبان از سال 1362 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 15خانه بهداشت

              * 1 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 4 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان اقليد

        شبكه بهداشت و درمان بهداشت اقليد از سال 1364 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

 • شبكه بهداشت و درمان بوانات

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت بوانات از سال 1374 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 26خانه بهداشت

              * 5 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 3 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان خرم بيد

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت خرم بيد از سال 1379 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 10خانه بهداشت

              * 1 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 3 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان خنج

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت خنج از سال 1384 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 13خانه بهداشت

              * 2 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان داراب

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت داراب از سال 1365 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

 • شبكه بهداشت و درمان زرين دشت

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت زرين دشت از سال 1380 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 19خانه بهداشت

              * 2 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 2 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان سپيدان

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت سپيدان از سال 1360 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 59خانه بهداشت

              * 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 2 مركز بهداشتي درماني شهري 

 •  مركز بهداشت شيراز

          مركز بهداشت شهرستان شيراز شامل دو مركز زير مي باشد كه هر كدام داراي مشخصات ذيل مي باشد :

           1- مركز بهداشت شهداي والفجر از سال 1362 با هدف ارائه خدمات بهداشتي - درماني آغاز بكار نمود.

           اين مركز داراي واحد هاي تابعه :

               - بهداشتي و آزمايشگاهي

               - پشتيباني

               است . هم اكنون مراكز زير تحت پوشش اين مركز مي باشد :

                * 61 خانه بهداشت

                * 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

                * 24 مركز بهداشتي درماني شهري

            2- مركز بهداشت شهداي انقلاب از سال 1362 با هدف ارائه خدمات بهداشتي - درماني آغاز بكار نمود.

               هم اكنون مراكز زير تحت پوشش اين مركز مي باشد :

 • شبكه بهداشت و درمان فراشبند

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت فراشبند از سال 1382 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 16خانه بهداشت

              * 3 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 1 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان فيروز آباد

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت فيروز آباد از سال 1364 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 42خانه بهداشت

              * 4 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 4 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان قير و كارزين

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت قير و كارزين از سال 1382 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 26خانه بهداشت

              * 5 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 3 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان كازرون

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت كازرون از سال 1362 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 89خانه بهداشت

              * 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 9 مركز بهداشتي درماني شهري  

 • شبكه بهداشت و درمان لارستان

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت لارستان از سال 1369 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 54خانه بهداشت

              * 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 8 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان لامرد

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت لامرد از سال 1371 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 28خانه بهداشت

              * 3 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 4 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان مرودشت

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت مرودشت از سال 1367 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 99خانه بهداشت

              * 20 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 5 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان ممسني

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت ممسني از سال 1365 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 95خانه بهداشت

              * 19 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 3 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان مهر

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت مهر از سال 1382 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 20خانه بهداشت

              * 4 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 3 مركز بهداشتي درماني شهري 

 • شبكه بهداشت و درمان نيريز

          شبكه بهداشت و درمان بهداشت نيريز از سال 1369 با هدف ارائه خدمات بهداشتي-درماني آغاز بكار نمود.

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 35خانه بهداشت

              * 6 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 4 مركز بهداشتي درماني شهري 

 

                * 85 خانه بهداشت

                * 19 مركز بهداشتي درماني روستايي

                * 14 مركز بهداشتي درماني شهري

 

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 66 خانه بهداشت

              * 9 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 4 مركز بهداشتي درماني شهري 

 

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 34خانه بهداشت

              * 10 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 3 مركز بهداشتي درماني شهري 

 

          هم اكنون مراكز ذيل تحت پوشش اين مركز مي باشد:

              * 16خانه بهداشت

              * 2 مركز بهداشتي درماني روستايي

              * 2 مركز بهداشتي درماني شهري 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-17 13:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ