1398/03/25
بخشنامه رعایت حقوق شهروندی

در راستای نقشه راه نظام اداری کشور وبرنامه صیانت از حقوق مردم وسلامت اداری همچنین صیانت  از حقوق شهروندی ،مقتضی است پرسنل محترم موارد ذیل را جهت پیشبرد اهداف سازمان سر لوحه کار خود قرار دهند.

1-    انجام درخواستهای اداری فقط درساعات ومحیطهای اداری انجام گیرد.

2-    پرهیز از افشاء هرگونه اطلاعات شخصی مراجعین و گیرندگان خدمت.

3-    حفظ کرامت انسانی بیماران در مدت زمان بستری در بیمارستانها.

4-    دقت در امر راز داری وامانت داری،درخواست ومشکلات مراجعین.

5-    دقت ونگهداری از وسایل تحویلی به پرسنل وجلوگیری از حیف ومیل شدن بیت المال.

Views:
185
Powered by DorsaPortal