قوانین و دستورالعمل های کارگزینی

**برای ورود به خدمت رسمی شرایط زیر لازم است :

الف حداقل داشتن 18 سال تمام و نداشتن بیش از 40 سال تمام .

ب تابعیت ایران .

پ- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت قانونی درصورت مشمول بودن .

ت نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر .

ث عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن باستعمال افیون .

ج حداقل داشتن گواهینامه پایان دوره ابتدایی.

چ داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می شود .

**دستور العمل نحوه استفاده از ماموریت آموزشی:

1.    جمع مدت زمان استفاده از ماموریتهای آموزشی برای طی دوره های آموزشی اعم از بلند مدت , کوتاه مدت و یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور در طول خدمت مستخدم نبایستی از 21 ماه تجاوز نماید .

تبصره : در موارد ضروری و استثنایی این مدت بنا به پیشنهاد وزارت خانه ذیربط و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور تا 36 ماه قابل افزایش است .

2.    استفاده از ماموریت آموزشی به دو صورت تمام وقت و بنا به تشخیص و نیاز دستگاه محل خدمت مستخدم پاره وقت ( کار و آموزش ) امکان پذیر است در حالت اخیر ( کار و آموزش ) ملاک محاسبه مدت ماموریت آموزشی به منظور رعایت حداکثر پیش بینی شده در ماده 1 عبارت خواهد بود از خارج قسمت تعداد ساعات آموزش در هفته تقسیم بر 44 ( ساعت کار هفتگی ) ضربدر طول دوره آموزشی ( زمان تقویمی شروع و پایان دوره ) بر حسب ماه .

3.    داوطلبان استفاده از ماموریت آموزشی قبل از اعزام موظفند به میزان 3 برابر مدت زمان ماموریت به دستگاه متبوع خود تعهد خدمت بسپارند .

تبصره : انتقال تعهد به محل خدمت دیگر با موافقت دستگاه اعزام کننده امکان پذیر خواهد بود .

4.    به منظور سهولت در امور اخذ تعهد برای دوره های منجر به اخذ مدرک تحصیلی و یا دوره های دارای ارزش استخدامی معادل مقاطع تحصیلی و نیز دوره های آموزش خارج از کشورکه مدت آن یک ماه و یا بیشتر است فرم تعهد نامه محضری می بایست تکمیل گردد .


**هزینه ایاب و ذهاب :

هزینه سفر و نقل مکان در داخل کشور به مستخدمینی که به موجب حکم رسمی محل جغرافیایی خدمت آنان از یک شهرستان به شهرستان دیگر تغییر می یابد بر مبنای کوتاهترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و ترابری و با رعایت مفاد مقررات مربوطه قابل پرداخت است .

هزینه سفر و نقل مکان این ماده در محدوده یک شهرستان درراههای آسفالته و شوسه از 50 کیلومتر , و در راههای صعب العبوراز 30 کیلومتر تجاوز نماید قابل پرداخت است .

 

**حقوق بازنشستگی با تحقق یافتن شروط زیر برقرار می شود :

الف : مستخدم لااقل 10 سال تمام کسور بازنشستگی مقرر را پرداخت کرده باشد و یا پرداخت آن را طبق این مقررات تعهد کرده باشد .

ب: سن مستخدم مرد به شصت سال تمام و سن مستخدم زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد .


**شرایط استعفا

مستخدم رسمی می تواند با یکماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود . استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوطه مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند . وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا , رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام دارد . اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد . مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 به دیوان عدالت اداری شکایت کند .

 

مرخصی ها 

**فصل یک : مرخصی استحقاقی

1.    مرخصی استحقاقی مستخدم از نخستین ماه خدمت به نسبت مدت خدمت به او تعلق می گیرد و طبق مقررات این آیین نامه جزئی یا کلاً قابل استفاده است .

تبصره : افرادی که طبق ماده 67 قانون استخدام کشوری مجدداً استخدام می شوند میتوانند از مرخصی استحقاقی ذخیره شده قبلی خود طبق مقررات این آیین نامه استفاده نمایند .

2.    مرخصی کمتر از یک روز جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود و حداکثر مدت مرخصی موضوع این ماده از 12 روز در یکسال تقویمی تجاوز نخواهد کرد .

تبصره : بانوانی که فرزند شیرخوار داشته و فرزند آنها از شیر مادر استفاده می نماید می توانند تا هنگام 24 ماهگی فرزند شیر خوار خود ازیک ساعت مرخصی ساعتی روزانه استفاده نمایند .

3.       جز در مورد مرخصی موضوع ماده 2 , در اعطای 2 مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد .

4.    استفاده از مرخصی استحقاقی موکول به تقاضای کتبی مستخدم و موافقت کتبی رئیس واحد مربوط و در غیاب او معاون وی است . هر کارمند موظف است در طول سال مرخصی استحقاقی سالیانه خود را درخواست نماید و رئیس یا معاون واحد مربوط نیز موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان استفاده کارمندان ازمرخصی سالیانه " به میزان استحقاق " فراهم گردد و با درخواست ایشان در این زمینه با در نظر گرفتن زمان مناسب موافقت نماید .

5.    هرگاه رئیس اداره بنا بر مصالح اداری با تقاضای مرخصی مستخدم از حیث مدت یا موقع استفاده موافقت نکند اعطای آنرا با توافق مستخدم به وقت دیگری که از تاریخ مورد تقاضای اولیه وی بیش از شش ماه فاصله نداشته باشد موکول می کند . و در صورتیکه مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه مذکور از این مرخصی استفاده کند مرخصی مذبور ذخیره خواهد شد .

6.    مستخدمی که تحصیل مرخصی نموده باید از تمام آن مرخصی استفاده نماید مگر آنکه بنابر ضرورت رئیس اداره مربوط او را دعوت به کار نماید که در این صورت نسبت به مرخصی استفاده نشده باید طبق مورد 5 عمل شود .

7.       هر مستخدم می تواند کل مرخصی استحقاقی خود را در صورت عدم استفاده ذخیره نماید .

8.    حداکثر مدتی که مستخدم در یک سال تقویمی می تواند از مرخصی استحقاقی همان سال و مرخصی استحقاقی ذخیره شده استفاده نماید جمعاً از 4 ماه تجاوز نخواهد کرد چنین مستخدمی هر گاه بخواهد از باقیمانده مرخصی ذخیره شده خود نیز استفاده نماید باید حداقل یک سال تمام وقت کار کرده باشد .

9.    مستخدمی که در حال مرخصی استحقاقی است می تواند تقاضا کند مرخصی او تمدید شود و در این صورت تاریخ شروع مرخصی اخیر بلا فاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود .

10.  در صورتی که تصمیم رئیس اداره در مورد تمدید مرخصی مستخدم ابلاغ نشده باشد مستخدم مکلف است در پایان مدت مرخصی در پست خود حاضر شود .

11.  حفظ پست ثابت سازمانی مستخدم که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می باشد و در این مدت رئیس اداره وظایف اورا به مستخدم یا مستخدمین دیگر محول نماید .

12.   با مستخدمی که درحال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی ذخیره می گردد .

13.  موافقت با تقاضای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین در هنگام بازنشستگی با رعایت مققررات مربوط ( مستخدم در مهلت مناسبی قبل از رسیدن به سن 65 سالگی متقاضی باشد ) الزامی است و در این مورد حفظ پست سازمانی مستخدم ضروری نمی باشد . 

14 . مرخصی استحقاقی پرسنل قراردادی با دانشگاه علوم پزشکی تا یک ماه می باشد و در طول سال قابل ذخیره نمی باشد .

15 . کارکنان رسمی و پیمانی می توانند در طول سال حداکثر 15 روز از مرخصی استحقاقی خود را ذخیره نمایند.

 

**فصل دوم : مرخصی استعلاجی

1.    هر گاه مستخدم شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به ادراه متبوع اطلاع دهد و درموارد کمتر از 10 روزگواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد 10 روز و بیشتر در پایان روز دهم به رئیس یا معاون مربوطه جهت ارجاع به کارگزینی ارسال دارد .

2.    کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج مستخدم را برای اظهار نظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال دارد و درصورتیکه مفاد گواهی مورد تایید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید .

تبصره 1 : در صورتیکه دستگاه ذیربط پزشک معتمد در اختیار نداشته باشد سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مکلف به همکاری و معرفی پزشک معتمد از میان پزشکان سازمان خواهند بود .

تبصره 2 : اگر مستخدم به نظر دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود .

3.    کمیسون پزشکی حداقل مرکب از 3 نفر پزشک خواهد بود که بنا بر درخواست دستگاه متبوع مستخدم و با توجه به نوع بیماری توسط سازمانهای منطقه ای بهداشت , درمان وآموزش پزشکی تعیین خواهد شد . سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به دستگاه ذیربط اعلام نمایند .

4.    تشخیص ابتلا مستخدم به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معضوریت وی به عهده کمیسیون پزشکی است . حداکثر مدت این معضوریت در هر نوبت 6 ماه است و قابل تمدید خواهد بود.

5.    بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا 6 ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مربوط داده می شود . معضوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب می شود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک معالج می باشد .

 

**فصل سوم : مرخصی بدون حقوق

1.       استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آزمایشی است و فقط در موارد زیر ممکن خواهد بود :

الف : مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد و احتیاجش به استفاده از مرخصی مسلم شود .

ب : مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد و مدارک لازم را ارائه نماید .

ج : مستخدم ناگزیر باشد باتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت نماید .

د : مستخدم پس از استفاده از 4 ماه مرخصی استعلاجی سالانه به سبب ادامه همان بیماری یا ابتلا به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود .

تبصره : اعطای مرخصی بدون حقوق به مستخدمین آزمایشی که در طول خدمت آزمایشی با رائه مدارک و به تشخیص موسسه متبوع خود نیاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق داشته باشند حداکثر تا دو ماه متوالی با رعایت سایر مققررات این مورد امکان پذیر خواهد بود .

2.    مستخدم باید تقاضانامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن توسط رئیس اداره خود به وزارت خانه یا موسسه دولتی متبوع ارسال نماید . وزارتخانه یا موسسه دولتی تصمیم لازم را در این باره اتخاذ و در صورت موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق را صادر خواهد کرد .در مورد مستخدمین موضوع بند " د" شماره 1 چنانچه بیماری به تایید پزشک معتمد برسد موافقت با مرخصی بدون حقوق الزامی خواهد بود .

3.    در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه 30 روز حساب می شود . مرخصی های کمتر از یک رو ز با توجه به ساعات کار روزانه وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط محاسبه خواهد شد .

4.       روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزو مرخصی محسوب می شود .

5.       پرداخت حقوق و فوق العاده های مدت مرخصی قبل از صدور حکم مرخصی ممنوع است .

6. مرخصی پرسنل قراردادی با دانشگاه به مدت 1 ماه می باشد .

 

**غیبت :

عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از 3 روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که ذیلاً ذکر شده موجه شناخته می شود :

1-     بیماری وی .

2-     صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی وارد آمده باشد .

3-     بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان وی .

4-     فوت همسر یا اقربا ی نسبی یا سببی تا طبقه سوم .

5-     دارا شدن فرزند .

6-     ازدواج او و فرزندانش .

7-     احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت و انجام تحقیقات .

 

**تعاریف و اصطلاحات :

دانشگاه علوم پزشکی فارس شامل کلیه واحد های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فارس می باشد به استثنای حوزه عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی جهرم و فسا .

واحد مستقل : واحد ها یا بخشهایی از دانشگاه که دارای مسوول کارگزینی یا فردی که از طرف مدیر منابع انسانی مسوول هماهنگی امور نیروی انسانی بوده و مستقیماً با مدیریت منابع انسانی دانشگاه در ارتباط می باشد .
انتقال دائم : جابجایی همیشگی یک فرد از یک پست سازمانی به پست سازمانی دیگر ( داخلی /خارجی ) که در این حالت پست پیشین فرد رزرو گردیده و پست جدید به صورت موقت اشغال می گردد .
ماموریت : جابجایی موقت ( حداکثر یکساله ) یکفرد از یک پست سازمانی به پست سازمانی دیگر ( داخلی /خارجی ) که در این حالت پست پیشین فرد رزرو گردیده و پست جدید به صورت موقت اشغال می گردد .

نقل و انتقالات داخلی واحدهای مستقل : انتقال و جابجایی کارکنان به صورت دائم در حوزه فعالیت یک واحد مستقل .

نقل و انتقالات بین واحدهای مستقل: انتقال و جابجایی کارکنان به صورت دائم یا ماموریت بین واحدهای مستقل دانشگاه .

نقل و انتقالات خارجی : انتقال و جابجایی کارکنان به صورت دائم یا ماموریت از سایر دانشگاهها یا دستگاهها به دانشگاه علوم پزشکی استان فارس یا از دانشگاه علوم پزشکی استان فارس به سایر دانشگاهها و دستگاهها.

نقل و انتقالات انشایی : انتقال و جابجایی کارکنان به صورت موقت در سطح یک واحد مستقل از طریق حکم انشایی مدیر واحد در موارد ضروری و با مسوولیت مدیر واحد مستقل صورت می گیرد که در این حالت از نظر تشکیلاتی هیچگونه نقل و انتقالی صورت نپذیرفته است و پست فعلی فرد ،پست ابتدایی او شناخته خواهد گردید .

 

** نقل و انتقالات انشایی داخلی واحدهای مستقل

 ( بدون تغییر پست سازمانی در سطح یک واحد ):
فرآیند نقل و انتقالات انشایی داخلی واحدهای مستقل به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشد :
1- تشخیص ضرورت جابجایی پرسنل توسط مدیریت واحد مستقل و اعلام به مسوول کارگزینی جهت صدور ابلاغ
* توجه : مدیریت واحد بایستی موارد زیر را مورد توجه قرار دهد :     
الف
نقل و انتقالات انشایی فقط در سطح واحد مستقل امکانپذیر می باشد .
ب -
نقل و انتقالات انشایی بایستی دارای زمان شروع مشخص باشد .
ج -
نقل و انتقالات انشایی تنها جهت موارد اضطراری و فوری در نظر گرفته شده است تا امکان قدرت تصمیم گیری های ضروری و فوری را در اختیار مدیریتها قرار دهد ، مسلما در صورت عدم مدیریت صحیح و استفاده بی مورد از این امتیاز موجب نابسامانی و بی نظمی در سیستم مدیریت منابع انسانی خواهد گردید .
د
جهت بازگشت افراد به محل اولیه نیز بایستی حکم ابلاغ انشایی صادر گردد .
2
صدور ابلاغ و درج مراتب در فرم ابلاغ انتقال انشایی داخلی و ارسال به مدیریت منابع انسانی حداکثر 15 روز پس از اعلام مدیریت واحد
* توجه : با در نظر گرفتن اهمیت بالای وجود اطلاعات صحیح و به روز از وضعیت نیروهای شاغل جهت سیاستگذاری و انجام اقدامات مورد نیاز در راستای استفاده بهینه از منابع انسانی در بازدیدهای تصاذفی از واحدهای مستقل ، وضعیت نقل و انتقالات انشایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم اطلاع رسانی صحیح ، واحد مربوطه از برخی امتیازات محروم خواهد گردید و مسوولیت آن نیز متوجه مدیر واحد خواهد بود .
3
اعلام نتایج نهایی نقل و انتقالات انشایی داخلی واحد های مستقل به واحد تشکیلات و بهبود روشها توسط واحد نقل و انتقالات ( حداکثر تا پنجم ماه بعد ) .

 

**بیمه مسئولیت حرفه ای کادر پزشک و پیراپزشک

شرح : درحین انجام امور درمانی جهت بیماران ، ممکن است بر اثر خطای پرسنل ( اعم از کادر درمانی یا پزشک ) خسارت جانی به فرد بیمار رسانده شود که مستلزم پرداخت غرامت دیه از شاغل به بیمار یا خانواده وی گردد .

از این رو بسیاری از کارکنان این دانشگاه شاغل در کادرهای فوق الذکر اختیاراً تحت پوشش این گونه بیمه قرار گرفته اند تا خسارت و دیه احتمالی پیشگفت ، از طریق شرکت بیمه گر تأمین گردد . میزان حق بیمه ( بسته به نوع اهمیت و حرفه شاغل ) سالیهانه از 93000 ریال تا 000/1000 ریال متغییر می باشد که شرح دقیق آن در جدولی که به همین خاطر تهیه گردیده ، عنوان شده است .

مشمولین : کادر پزشک و کادر درمانی ( اعم از رسمی ، پیمانی و طرحی )

مدارک : تکمیل فرم درخواست عضویت

 

**پاداش ازدواج

مصوب قانونی : قانون پرداخت برخی هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/75 مجلس محترم شورای اسلامی .

موضوع : پرداخت مبلغی 20 برابر حداقل حقوق مبنای جدول نظام هماهنگ هر سال ( در سال 85 برابر با 000/456/3 ریال ) بصورت بلاعوض بابت ازدواج کارکنان و فرزندان آنها .

مشمولین : کارکنان ( رسمی و پیمانی ) ـ بازنشستگان ـ مستمری بگیران .

مدارک مورد لزوم : اصل قباله ازدواج ـ اصل شناسنامه مزدوجین و سرپرست ـ حکم کارگزینی ـ فیش حقوقی ـ دفترچه بیمه فرد مزدوج .

تاریخ شروع اجرای قانون : برای کارکنان از 27/2/75 و برای بازنشستگان و مستری بگیران از 1/1/79

 

**کمک هزینه فوت

مصوبه قانونی : قانون پرداخت برخی هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/75 مجلس محترم شورای اسلامی .

موضوع : پرداخت مبلغی معادل 20 برابر حداقل حقوق مبنای جدول نظام هماهنگ هر سال ( در سال 85 برابر با 000/456/3 ریال ) بابت فوت کارکنان و افراد تحت تکفل آنها .

مشمولین : کارکنان ( رسمی و پیمانی ) ‍ـ بازنشستگان .

مدارک مورد لزوم : اصل خلاصه رونوشت وفات ـ اصل شناسنامه متوفی و سرپرست ـ حکم کارگزینی ـ فیش حقوقی ـ دفترچه بیمه خود و متوفی .

تاریخ شروع اجرای قانون : برای کارکنان 27/1/75 و برای بازنشستگان 3/10/1376

* این قانون شامل مستمری بگیران نمی شود *

 

**نحوه صدور معرفینامه شروع خدمات فارغ التحصیلان پس از تاریخ 1/4/1383

 

 الف ) فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی

فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی سراسر کشوری می توانند پس از فراغت از تحصیل به مدیریت منابع انسانی دانشگاه مورد نظر خود که تمایل دارند طرح نیروی انسانی خود را در آنجا سپری نمایند مراجعه نمایند مراجعه و پس از اخذ و تکمیل فرم اعلام نیاز مهلت تعیین محل خدمت به معاونت درمان و یا معاونت بهداشتی آن دانشگاه مراجعه نمایند . در صورتیکه محل خدمت نامبردگان در معاونت مربوطه مشخص گردید مراحل زیر به انجام خواهد رسید .

1-اخذ تائیدیه تحصیلی مشمول از معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل توسط مدیریت نیروی انسانی .

2- تشکیل پرونده شامل : اصل و کپی شناسنامه ( درصورت متاهل بودن ارائه اصل شناسنامه زوجین الزامی است ) اصل و کپی کارت وضعیت نظام وظیفه عمومی ـ 4قطعه عکس ( جهت رشته های پروانه دار 5 قطعه عکس مور نیاز می باشد ) یک عدد پوشه روغنی .

3-دریافت معرفینامه شروع خدمات و مراجعه به محل خدمت .

تذکر :

درخصوص رشته های پروانه دار مشمولان می توانند پس از دریافت معرفی نامه به سازمان نظام پزشکی شهرستان محل خدمت مراجعه و کارهای مربوطه را به انجام برسانند .

 

 ب) فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد اسلامی

1- مراجعه به معاونت درمان و یا بهداشتی دانشگاه مورد نظر و اخذ فرم اعلام نیاز

2- مراجعه به مدیریت منابع انسانی دانشگاه و ارائه اصل و کپی شناسنامه و همچنین فرم تکمیل شده اعلام نیاز .

3- ارسال لیست متقاضیان طرح توسط مدیریت منابع انسانی به دفتر طرح تهران

4-اخذ تائیدیه تحصیلی مشمولان توسط مدیریت منابع انسانی و تشکیل پرونده ( مدارک ذکر شده در بالا )

5- دریافت معرفینامه شروع خدمات مراجعه به محل خدمت .

 

**شرایط معافیت از طرح

مشمولین معافیت از انجام خدمات قانونی پزشکان و پیراپزشکان عبارتند از :

 

معافیت مشمولین موضوع ماده 2قانون

الف ) فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی

 ب ) خواهر و برادر شهید

 ج ) آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان

 د ) جانباز بالای 25%

 ه ) تک فرزند

 و ) مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد

 

مدارک لازم جهت صدور معافیت موضوع ماده 2 قانون :

1-تائیدیه تحصیلی و انطباق با مدارک شناسایی مشمول

2- اصل شناسنامه و کپی (زوجین )

3- چهار قطعه عکس

4- یک عدد پوشه روغنی

5- برای فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی و همچنین خواهر و برادر شهید ارائه اصل کارت کامپیوتری یا نامه از بنیاد شهید انقلاب اسلامی مرکز ( تهران )

6- برای جانبازان بالای 25% ارائه کارت معتبر بنیاد مستضعفان و جانبازان و یا نامه از بنیاد مستضعفان و جانبازان تهران

7- برای فرزند جانباز بالای 50% باستناد مصوبه شماره 498 مورخ 28/3/81 شورای عالی انقلاب فرهنگی گواهی از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تهران

8- همسر جانباز بالای 70%

9- برای آزادگان و همسران آزادگان ارائه اصل کارت کامپیوتری و یا گواهی از ستاد کل رسیدگی به امور آزادگان تهران

10- برای تک فرزند خانواده با ارائه شناسنامه پدر و مادر مشمول و استعلام از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدین

11- برای مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند ارائه حکم حضانت رسمی از دادگستری

 

 معافیت مشمولین موضوع ماده 3 قانون

دانش آموختگان رشته های تحصیلی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که حداقل 17 ماه از خدمت نظام وظیفه را پس از فراغت از تحصیل در حرف پزشکی انجام داده باشد از خدمت موضوع این قانون معاف می باشند . این مدت جهت فارغ التحصیلان مقطع کاردانی حداقل یک سال می باشد .

 

 مدارک لازم جهت صدور معافیت مشمولین ماده 3 قانون :

1-اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه

2-اصل شناسنامه و کپی ( زوجین )

3- 4 قطعه عکس 4- تائیدیه موقت تحصیلی

4-   یک عدد پوشه روغنی

تذکر :

 فارغ التحصیلانی که کسر خدمت دارند و تتمه خدمات قانونی خود را در دانشگاهها انجام میدهند گواهی انجام خدمات دریافت می نمایند .

 

 معافیت مشمولین موضوع ماده 12 قانون :

مشمولین این قانون که به سن بالای 45 سال رسیده باشند از انجام خدمات موضوع این قانون معاف می باشند .

مدارک مورد نیاز :

1)اصل شناسنامه و کپی ( زوجین ) 2)   4 قطعه عکس

3)   تائیدیه موقت تحصیلی 4)   یک عدد پوشه روغنی

 معافیت رشته های مازاد بر نیاز :

رشته های تحصیلی زیر به عنوان مازاد بر نیاز وزارت بهداشت در سال 83 اعلام می گردد و فارغ التحصیلان این رشته ها از انجام خدمات موضوع قانون معاف می باشند . بدیهی است به کار گیری این افراد در صورت نیاز دانشگاه و تمایل مشمول بلامانع خواهد بود

مامایی ، تغذیه ، مددکاری اجتماعی ، علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی ، آمار حیاتی ، تمام رشته های علوم پایه پزشکی ، اعضای مصنوعی . کاردرمانی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، مدیریت بیمارستانی ، فیزیوتراپی ، رادیوتراپی ، علوم صنایع غذایی ، اقتصاد بهداشت ، مهندسی پزشکی ، کلیه رشته های بهداشتی ، (حرفه ای ، محیط ، مبارزه با بیماریها ، تنظیم خانواده ، عمومی ) ضبط آمار و مدارک پزشکی ، روانشناسی بالینی و پروتز دندان .

تذکر :

 فارغ التحصیلان فوق نیازی به دریافت گواهی معافیت ندارند و می توانند جهت اخذ مدرک موقت به اداره خدمات آموزشی دانشگاه خود مراجعه نمایند.

 

 معافیت گروههای مازاد بر نیاز (کمیسیون موضوع مواد 2و3)

1)    فارغ التحصیلان رشته های مختلف مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان شزط ارایه گواهی از نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر انجام 6 ماه خدمت داوطلبانه بسیجی در جبهه های جنگ تحمیلی

2)      کارمندان رسمی و پیمانی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح با ارایه حکم استخدامی رسمی و معرفینامه معتبر از محل کار.

3)    مشمولین سطح اول آیین نامه عملکرد استثنایی و تسهیلات اعطایی به استعدادهای درخشان مصوب 8/10/83 شورای هدایت استعدادهای درخشان .

 

**اطلاعات مربوط به مشمولین طرح نیروی انسانی و مشمولین معافیت از انجام خدمات قانونی

*مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان چه کسانی هستند ؟

 طبق ماده یک قانون مذکور کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ ¼/1367 از مراکز آموزشی عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می شوند و خدمات آنان از سوی کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند .

 

*مدت خدمت مشمولان

مدت خدمت در مقطع کاردانی یکسال و در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر به مدت دو سال می باشند که با توجه به ضریب منطقه محل خدمت محاسبه می گردد .

 

* رشته های مورد نیاز

الف ) پزشکی ‍ـ دندانپزشکی ـ داروسازی و تخصص های مربوطه

 ب ) پرستاری ـ اتاق عمل ـ هوشبری ـ رادیولوژی ـ علوم آزمایشگاهی ـ و علوم پایه پزشکی در مقاطع دکتری و بالاتر .

بدیهی است سایر رشته ها بعنوان مازاد بر نیاز وزارت متبوع شناخته شده و از انجام خدمات موضوع قانون مذکور معاف می باشند و تنها درصورت تمایل فارغ التحصیلان این رشته ها و نیاز دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور انجام خدمات در چارچوب قانون بلامانع خواهد بود .

تذکر:

1- فارغ التحصیلان رشته های مازاد بر نیاز که بعد از تاریخ 1/4/83 فارغ التحصیل شده اند می توانند درصورت عدم نیاز دانشگاهها به خدمات آنان بدون دریافت گواهی معافیت از طرح جهت اخذ گواهینامه موقت تحصیلی به اداره

خدمات آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند .

2- با مشمولان بیمار طبق شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رفتار خواهد

 

*وضعیت حقوقی و بیمه مشمولین طرح

مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی ( مرخصی های استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق ، پاداش ، کمکهای غیر نقدی و بیمه عمر ، درمان و حادثه و سایر مزایا ) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری وقانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت میباشد و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که دارای مقررات استخدامی خاص می باشند تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود .

 

*محل خدمت مشمولین طرح

§        تعهدات خدمتی دانش آموختگان براساس سهمیه پذیرفته شده در آزمون سراسری درسه منطقه یک ، دو و سه انجام خواهد شد .

§        پزشکان عمومی ذکور مکلفند یکسال اول خدمات را در مراکز بهداشتی درمانی روستائی خدمت نمایند .

§        کارکنان رسمی دولت از انجام خدمات روستایی معاف می باشند .

§        شهرهای شیراز ـ تهران ـ تبریز ـ اصفهان و مشهد جهت خدمت فارغ التحصیلان رشته های پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی و متخصصین رشته های مختلف پزشکی نقاط غیر مجاز اعلام می گردد .

§        بانوان متاهل و کارمندان رسمی دولت از قاعده مذکور مستثنی می باشند .

*مدت خدمت در مناطق مختلف

§        24 ماه در منطقه 5/5/4 به 21 ماه و 18 روز تقلیل می یابد

§        24 ماه در منطقه 5/4 به 19 ماه و 6 روز تقلیل می یابد

§        24 ماه در منطقه 5/5/3 به 16 ماه و 24 روز تقلیل می یابد

§        24 ماه در منطقه5/3 به14 ماه و12 روز تقلیل می یابد

§        12 ماه در منطقه 5/5/4 به 10 ماه و 24 روز تقلیل می یابد

§        12 ماه در منطقه 5/4 به 9 ماه و 18 روز تقلیل می یابد

§        12 ماه در منطقه 5/5/3 به 8 ماه و 12 روز تقلیل می یابد

§        12 ماه در منطقه5/3 به 7 ماه و 6روز تقلیل می یابد

 

 

**قابل توجه فارغ التحصیلان مشمول خدمت وظیفه بعنوان پیام آوران بهداشت

 

گردش کار ثبت نام داوطلبان انجام خدمت دوره ضرورت

§        اداره خدمات آموزشی دانشگاه محل تحصیل مدارک فارغ التحصیلی را به اداره فارغ التحصیلان وزارت بهداشت و درمان ارسال می نماید

§        اخذ دفترچه آماده بخدمت به نیروهای انتظامی محل زیست و مراجعه به معاونت پشتیبانی استان مورد نظر و ثبت نام .

§        قبل از ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با شماره تلفن 2309683 و 2305410 داخلی 2183 تماس حاصل نمائید تا از تاریخ و رشته های قابل ثبت نام و نحوه ثبت نام به عنوان پیام آور بهداشت در ماههای ذکر شده مطلع شوید .

 

ماههای ثبت نام

§        اعزامهای 3/2/سال اعزام-یکم الی 23 اسفند ماه

§        اعزامهای 3/4/سال اعزام-یکم الی 23 اردیبهشت ماه

§        اعزامهای 3/6/سال اعزام-یکم الی 23 تیر ماه

§        اعزامهای 3/8/سال اعزام-یکم الی 23 شهریور ماه

§        اعزامهای 3/10/سال اعزام-یکم الی 23 آبان ماه

§        اعزامهای 3/12/سال اعزام-یکم الی 23 دی ماه

 

مدارک لازم جهت ثبت نام 

§        فتوکپی و اصل دفترچه آماده بخدمت

§        فتوکپی و اصل شناسنامه

§        فتوکپی و اصل شناسنامه زوجین

§        یک قطعه عکس برای رشته های دارو سازی ، دندانپزشکی و پزشکی .

§        فتوکپی و اصل کارت ملی

تذکرات مهم   

1-مشمولین ثبت نام شده لزوماً جزو سهمیه این دانشگاه نبوده و تقسیم و توزیع نهایی با در نظر گرفتن تعداد کل نیروهای معرفی شده به وزارت متبوع و نیاز کشور و راساً توسط مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی صورت خواهد گرفت و دانشگاه هیچگونه دخالتی در خصوص تقسیم و توزیع نیروهای پیام آور بهداشت ندارد .

2- ثبت نام فارغ التحصیلان رشته پزشکی صرفاً در تهران و به آدرس زیر می باشد .

آدرس : تهران شهرک قدس ( غرب ) بلوار فرحزاد خیابان سیمای ایران فاز 5 جنب دبیرستان ابوریحان ساختمان نصر 5 معاونت تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تلفن80 ـ 88363560

3- مشمولانی که ثبت نام را انجام داده اند پس از 2 ماه آموزش نظامی جهت خدمت در مراکز بهداشتی و درمانی پادگانهای نظامی و وزارت بهداشت و درمان تقسیم می شوند و هر ماهه جهت پذیرش پیام آوران بهداشت با تهران مکاتبه خواهد شد چون تقسیم آنها در تهران انجام می شود .

§        نکته : سهیمه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هر شش ماه یکبار توسط کمیسیونی مرکب از یک نفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یکنفر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در هر دوره مشخص می شوند .

4) مدت خدمت مشمولان پیام آوران بهداشت با احتساب مدت آموزش 20 ماه می باشد و ضریب منطقه مشمولان طرح نیروهای انسانی شاملشان نمی شود و پیام آوران بهداشت بایستی در مناطق 5/4 ، 5/5/3 و 5/3 خدمت نمایند .

§        نکته : پزشکان عمومی حداقل یکسال اول خدمت را منحصراً در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با ایجاد امکانات و تسهیلات مسکن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیتوته کامل انجام دهند .

5) مشمولان پیام آوران بهداشت ، دکترا و کارشناسی پس از گذراندن 20 ماه خدمت می توانند گواهی معافیت از طرح دریافت نمایند و در صورت تمایل می توانند بقیه مدت طرح را تا مرز 24 ماه بعنوان طرح نیروی انسانی در مراکز بهداشتی و درمانی ادامه دهند .

6) کلیه مشمولان پیام آوران بهداشت در زمان خدمت حقوق و مزایای قانونی خود را بر اساس درجه نظامی و همچنین سایر مزایای مربوطه شامل مزایای ماده 39 قانون کشوری و غیره را با توجه به بخشنامه و دستور العملهای صادره از سوی مرکز تأمین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت از محل خدمت دریافت خواهند نمود .

 7) پیام آوران بهداشت از لحاظ انظباطی و کیفری تابع قوانین و مقررات راجب به افراد وظیفه نیروی مسلح بوده و از لحاظ انجام خدمات بهداشتی و درمانی تابع قوانین و مقررات مورد عمل برای سایر افراد در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 8-دانشگاههای علوم پزشکی می توانند امکانات زیست پوشاک و خوراک مناسب را در محل خدمت و وسیله ایاب و ذهاب وهزینه آن را در هنگام اعزام مشمولان به مرخصی استحقاقی بر اساس ضوابط ستاد کل نیروهای مسلح برای مشمولان این آئین نامه فراهم کند .

 9) مشمولان موظفند به صورت تمام وقت و بدون کار انتقاعی خصوصی خدمت کنند اما با دو نوبت کار ، علاوه بر حقوق و مزایای خدمت عمومی مجاز به استفاده از اضافه کاری هستند .

10) مشمولان از نظر بیمه عمر و حوادث مشمول قوانین  و مقررات مربوط به کارمندان دولت و از نظر بیمه خدمات درمانی مشمول قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و ضوابط مشمولان قانون وظیفه عمومی می باشند .

 11) پیام آوران بهداشت نیاز به گزینش ندارند .

12) دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دفترچه مرخصی برای پیام آوران بهداشت صادر خواهند نمود . که به منزله کارت شناسایی آنان نیز می باشد .

 13) مشمولین وظیفه که در مراکز پرتو زا خدمت می نمایند لازم است به مدت یکماه در سال به دور از محیط مذکور باشند . به همین منظور بایستی در این مدت در سایر امور بهداشتی درمانی مشغول بخدمت شوند .

 14) حق اشعه درصدی از حقوق دریافتی که در قانون مربوط به پرتوکاران مشخص و همه ماهه به آنان پرداخت می شود و در برخورداری از مزایا حق اشعه فرقی بین نیروهای پایور وظیفه نمی باشد .

 15) مشمولان مجاز به پوشیدن لباس نظامی نمی باشند ولی وزارت متبوع بایستی پوشاک مناسبی ( روپوش برای افراد مشمول تهیه نماید ) .

 16) پرداخت فوق العاده مأموریت و محرومیت از مطب برای مشمول ممنوع می باشد .

 17) به پیام آورانی که در حال گذراندن اضافه خدمت هستند حقوق و مزایا تعلق می گیرد ( توسط سازمان بکار گیرنده ) همچنین اگر در مدت اضافه خدمت دچار حادثه شوند ضمن تکمیل پرونده به کمیسیون 134 ایثارگران نزسا معرفی خواهند شد .

18-انتقال پیام آوران در سازمانها از استانی به استان دیگر در صورت موافقت سازمان مرکزی بلامانع است و بایستی ابتدا سرباز با تسویه حساب کامل و معرفینامه رسمی به یگان ارشد محل نگهداری پرونده مراجعه نماید و یگان ارشد کلیه سوابق کارگزینی وی را به یگان ارشد محل نگهداری پرونده در استان جدید محل خدمت ارسال تا از آن طریق به اداره کل استان مربوطه جهت ادامه خدمت معرفی گردد .

19) برابر آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح به ازای هر روز غیبت در زمان صلح دو روز اضافه خدمت منظور گردیده و غیبت های کمتر از 15 روز توسط سازمان بکار گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و به هنگام اعلام گزارش هر شش ماه یکبار مراتب تخلف و نوع و مدت اضافه خدمت در نظر گرفته شده را همراه با حکم ابلاغ تنبیه جهت درج در پرونده ارسال می گردد و غیبهای موجه شامل :

·        بیماری مانع از حضور ، به تائید بهداری یگان ارشد محل خدمت

·        فوت همسر ، پدر و مادر ، فرزند برادر و خواهر ( مراسم اولیه ) و همچنین بیماری سخت یکی از آنها در صورتی که به مراقبت وی نیاز باشد .

·        ابتلاء‌ به حوادث بزرگ مانند حریق ، سیل ، زلزله .

·        در توقیف یا حبس .

20) اعطای مرخصی تشویقی به سربازان مأمور حداکثر در طول سال 22 روز می باشد . 

21) مرخصی استحقاقی سربازان مأمور ماهیانه 5/2 روز می باشد ، که در مورد مناطق بد آب و هوا سالانه 45 روز می شود . 

22) مدارک لازم جهت صدور کارت پایان خدمت شامل :

الف-  6 قطعه عکس 3×2 با مشخصات زیر :

·        عکس رنگی با زمینه قرمز و یا سفید و سیاه با زمینه روشن ( کامپیوتری و روتوش نباشد ، بدون عینک )

·        عکس با لباس نظامی ساده خاکی بدون درجه و هیچ نوع علامت و برای افرادی که حکم درجه دارند با نصب درجه عکس گرفته شود ، کسانیکه دارای درجه رزم آور سوم یا زرم دار یکم می باشند،

·        فقط درجه بازوی چپ مشخص و عکس تمام رخ باشد .

·        برگ سینه مشخص و لباس زیر پیدا نباشد

·        محاسن متوسط بطوریکه در عکس مشخص باشد .

·        موی سر برای افراد با مدرک تحصیلی بالای دیپلم و یا درجه رزم آور سوم به بالا در حد متعارف و شانه خور باشد . 

ب - فتوکپی صفحه اول و آخر شناسنامه هر کدام دو برگ .

 پ- مشخص نمودن گروه خونی ( کپی کارت خون  ،گواهی اتمام دوره ضرورت از وزارتخانه مربوطه و یا نامه جهت تکمیل پرونده از سازمان یا وزارتخانه مربوطه

23 ) چهار ماه قبل از اتمام خدمت سربازی شخصاً برای تکمیل پرونده همراه با معرفینامه از سازمان بکار گیرنده به یگان ارشد مراجعه تا روز اتمام خدمت کارت پایان خدمت خود را با معرفینامه مبنی بر اتمام خدمت سربازی دریافت دارید .

24 ) برای گرفتن هرگونه گواهی عضویت برای ادارات راهنمائی و رانندگی ثبت اسناد و املاک و سایر ادارات می بایست با معرفینامه سازمان به کار گیرنده و یک قطعه عکس نظامی به یگان ارشد مراجعه نماید .

25) کسر خدمت به کلیه سربازان مأمور تعلق می گیرد :

کسر خدمت اولیه سربازی بایستی توسط ناجا در پشت دفترچه اعزام قید شده باشد یا نامه رسمی جداگانه بدهد به کسر خدمت بسیجی بایستی با سیر مراحل اداری و به تائید نیروی مقاومت بیسج برسد .

26) درصورتی که مشمول در دانشگاه قبول شود با ارائه معرفینامه از ناجا محل صدور دفترچه اعزام به یگان ارشد جهت ترخیص مراجعه نماید و راساً نبایستی بدون تسویه حساب و معرفینامه یگان ارشد ادامه تحصیل دهد . 

27) مرخصی استعلاجی بیش از سه روز در صورت بستری نشدن حداکثر پس از 48 ساعت و درصورت بستری شدن حداکثر 72 ساعت پس از ترخیص باید به تائید بهداری یگان ارشد رسیده باشد .

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/05/27
تعداد بازدید:
14851
Powered by DorsaPortal